Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

id791

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava zaslala na Obecný úrad v Zohore Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ prevádzkovateľa A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51  Zohor. Predmetom žiadosti je povolenie stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, stavba 2“ a vydanie súhlasov a vyjadrení k predmetnej stavbe. Do žiadosti s prílohami a PD je možné nazrieť na Obecnom úrade v Zohore alebo v kancelárii povoľujúceho orgánu SIŽP.


Oznámenie o začatí konania (.pdf, 1.45 MB)

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie