Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo na Obecný úrad správu o hodnotení činnosti „Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4)“ a zároveň doručilo dotknutej verejnosti všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. Do správy o hodnotení činnosti môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zohore alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia TU.

 

 25 kBPozvánka na verejné prerokovanie new-window

 1,3 MBSkládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4) new-window

 

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (.pdf - 1,65 MB)

Ministerstvo ŽP SR Solid. linka .A.S.A. (.pdf - 10,5 MB)

 

Výzva .A.S.A. (.pdf - 1,30 MB)

 

Slovenská inšpekcia ŽP (.pdf - 1,27 MB)

Rozhodnutie Obvodný úrad ŽP Malacky (.pdf - 2,45 MB)

Slovenská inšpekcia ŽP (.pdf - 1,30 MB)

Výzva (.pdf - 512 kB)

Zverejnenie (.pdf - 1,28 MB)

id879

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01  Bratislava zaslala na Obecnú úrad v Zohore Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný" a "Skládka odpadov na nebezpečný odpad" prevádzkovateľa A.S.A. Zohor, ktoré dňa 21.02.2013 nadobudlo právoplatnosť.

 

Rozhodnutie SIŽP (.pdf - 1,56 MB)

id870

Zaslanie oznámenia o zmene "Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohore" od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru environmentálneho posudzovania

 

Oznámenie (.pdf - 501 kB)

id805

Slovenská inšpekcia životného prostredia zaslala na Obecný úrad v Zohore na zverejnenie po dobu 60 dní Rozhodnutie – zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný stavba 2" prevádzkovateľa A.S.A. Zohor, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.12.2012.

 

Rozhodnutie SIŽP - A.S.A. (.pdf - 1,80 MB)

id804

Slovenská inšpekcia životného prostredia zaslala na Obecný úrad v Zohore na zverejnenie po dobu 60 dní Rozhodnutie – zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby" prevádzkovateľa A.S.A. Zohor, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.12.2012.

 

Rozhodnutie SIŽP A.S.A. (.pdf - 1,92 MB)

id791

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava zaslala na Obecný úrad v Zohore Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ prevádzkovateľa A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51  Zohor. Predmetom žiadosti je povolenie stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, stavba 2“ a vydanie súhlasov a vyjadrení k predmetnej stavbe. Do žiadosti s prílohami a PD je možné nazrieť na Obecnom úrade v Zohore alebo v kancelárii povoľujúceho orgánu SIŽP.


Oznámenie o začatí konania (.pdf, 1.45 MB)

id790

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava zaslala na Obecný úrad v Zohore Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ prevádzkovateľa A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51  Zohor. Predmetom žiadosti je povolenie stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“ a vydanie súhlasov a vyjadrení k predmetnej stavbe. Do žiadosti s prílohami a PD je možné nazrieť na Obecnom úrade v Zohore alebo v kancelárii povoľujúceho orgánu SIŽP.


Oznámenie o začatí konania (.pdf, 2.08 MB)

Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov

 

Oznamujeme občanom, že na Obecný úrad v Zohore bolo doručené záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia, odboru environmentálneho posudzovania z posúdenia navrhovanej činnosti „Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov v lokalite Zohor“. Platnosť záverečného stanoviska k činnosti je sedem rokov odo dňa jeho vydania.


Záverečné stanovisko - Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov (.pdf, 18.8 MB)

id665

Zverejnenie integrovaného povolenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ prevádzkovateľa A.S.A. Zohor spol. s r.o., ktoré dňa 18.04.2012 nadobudlo právoplatnosť.

 

pdfs Rozhodnutie - SIŽP (3,21 MB)

id646

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odboru environmentálneho posudzovania o zaslaní správy o hodnotení činnosti „Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov v lokalite Zohor“, navrhovateľa A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor. Nahliadnuť do správy o hodnotení činnosti „Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov v lokalite Zohor“ navrhovateľa A.S.A. Zohor môžete počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zhore po dobu 30 dní.

 

id639

Oznámenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku “Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohore“ prevádzkovateľa A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51  Zohor, IČO: 31318762. Predmetom žiadosti je povolenie činnosti a schválenie prevádzkového poriadku solidifikačnej linky.

V prílohe:

  1. Zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke (.pdf, 1.20 MB)
  2. Výzva verejnosti, zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou (.pdf, 248 kB)

id562

navrhovanej činnosti „Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov v lokalite Zohor“ určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhovateľa A.S.A. Slovensko, spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51  Zohor.

 

pdfs Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti (1.82 MB)

id286

Ministerstva životného prostredia

 

blue-recycle-smallNa úradnej tabuli Obecného úradu v Zohore je vyvesené záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia na „Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore“. Do tohto záverečného stanoviska môžu občania nahliadnuť počas úradných hodín

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie