Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Úradná tabuľa  Životné prostredie

Úradná tabuľa

Životné prostredie

11.september 2019

  150 kBOznámenie verejnou vyhláškou - o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát new-window

 

 04. júl 2019

  2,8 MBZáverečné stanovisko - FCC Zohor, s.r.o. - Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Znlena č,' 4) new-window

 

 17. jún 2019

  125 kBOznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho poiednávania - SO Vodovod, SO Splašková kanalizácia - RD 848/5  new-window

 

29. máj 2019

  284 kBMDaV SR - Rozhodnutie - predlžuje platnosť stavebného povolenia - ŽSR, DNV - Marchegg elektirfikácia trate new-window

 

21. máj 2019

  196 kBOU Malacky - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho poiednávania - AUTOPARKY SK, s.r.o. new-window

 

17. januára 2018

  518 kB  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva new-window

 

 

7. januára 2018 

  1,9 MB Rozhodnutie - mení a dopĺňa integrované povolenie - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a Skládka odpadov na nebezpečný odpad - FCC Zohor, s.r.o.  new-window

 

8. októbra 2018

  1,1 MB Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ,,So17 Prípojka vody a predĺženie verejného vodovodu" pre AUTOPARKY SK, s.r.o. new-window

 

 21. septembra 2018

  44 kB Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z new-window

 

 11. septembra 2018

  45 kB Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z new-window

  33 kB Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z new-window

  31 kB Zámer predaja poľnohospodárksej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z. new-window

 

 4. septembra 2018

 162 kBOznámenie o začatí konania - začatie stavebného konania - "Rekonštrukcia ulice  Na záhumní v Zohore - SO 02 Chodníknew-window

  169 kBOznámenie o začatí konania - začatie stavebného konania - "Rekonštrukcia Dolnej ulice v Zohore - SO 02 Chodníknew-window

 

 16. augusta 2018

 130 kB OÚ Malacky odbor starostlivosti o ŽP - Oznámenie o začatí kolaudačného konania new-window

 

 24. júla 2018

 25 kBOÚ BA odbor starostlivosti o ŽP - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 new-window

 

17. júla 2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo na Obecný úrad správu o hodnotení činnosti „Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4)“ a zároveň doručilo dotknutej verejnosti všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. Do správy o hodnotení činnosti môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zohore alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia TU.

 

 25 kBPozvánka na verejné prerokovanie new-window

 1,3 MBSkládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4) new-window

 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia na adresu Ministerstva životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava.

 

 2. júla 2018

 

 16. apríla 2018

 

 10. apríla 2018

 

 9. marca 2018

 

 1. marca 2018

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie