Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecné zastupiteľstvo obce Zohor vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona                        č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013

o určení výšky dotácie

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor

Článok 1

Základné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanovenie podrobnosti financovania materských škôl a školských zariadení na území Obce Zohor (ďalej len „obec“), najmä určenie výšky a účelu použitia dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a žiaka zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy na území Obce Zohor, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia je:

 1. dotácia na mzdy – finančné prostriedky určené na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SRrozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t.j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a v kategórii 620 - poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní.
 2. dotácia na prevádzku – finančné prostriedky určené na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SRrozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné, odstupné a pod.).

 

Článok 3

Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:

 1. školaškolské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zohor;
 2. zriaďovateľ centra voľného času mimo územia obce,to pre žiakov navštevujúcich tieto zariadenia s trvalým pobytom v obci, pričom obec poskytne dotáciu pre centrum voľného času zriadené na území inej obce alebo mesta za dieťa vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré ma trvalý pobyt v obci, po predložení potrebných údajov.

Článok 4

Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení

 

1.    Na poskytnutie dotácie školy a školské zariadenia (prijímateľ dotácie) poskytnú obci údaje o:

a)  počte detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka;

b)  počte detí školského klubu podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka;

c)  počte žiakov základnej školy podľa stavu k 15. septembru z príslušného školského roka;

d)počte žiakov centra voľného času s trvalým pobytom na území obce Zohor podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

2.    Prijímateľ dotácie poskytne údaje v prípade uvedenom v písmene a) až c) obci vo forme štatistického výkazu ŠKOL MŠVVaŠ SR 40-01, ktorý predkladá škola alebo školské zariadenie k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

3.    Zriaďovateľ centra voľného času zriadeného na území inej obce alebo mesta, ktoré navštevujú deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Zohor, musia predložiť najneskôr do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť:

 1. písomnú žiadosťdotáciu podpísanú zriaďovateľom centra voľného času;
 2. kópiu rozhodnutiazaradení centra voľného času do siete škôl a školských zariadení
 3. kópiu zriaďovacej listinyzriadení centra voľného času vydanú zriaďovateľom
 4. kópiu rozhodnutiapridelení IČO vydanú Štatistickým úradom;
 5.  zoznam detíuvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska;
 6.  fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa CVČprijatí dieťaťa do CVČ.

4.    Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 zriaďovateľ centra voľného času predloží do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia.

5.    Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

6.    Dátum rozhodujúci na určenie veku dieťaťa podľa odseku 3 je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

7.    Povinnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je vypracovať návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na príslušný rok a dva ďalšie nasledujúce roky a vypracovaný návrh rozpočtu predložiť obci ako zriaďovateľovi do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa rozpočet vypracováva. Objem finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia podľa predchádzajúcej vety sa určuje na základe nevyhnutných potrieb finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia.

Článok 5

Určenie výšky dotácie

 

 1. Výška dotácie na prevádzkumzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu detí a školskej jedálne je určená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
 1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na záujmové vzdelávanie detícentre voľného času s trvalým pobytom v obci je určená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
 1. Ročná výška dotácie pre školyškolské zariadenia sa určí ako súčin počtu detí a žiakov, zistených podľa článku 4 tohto nariadenia a výšky dotácie na jedno dieťa a žiaka určených v prílohe č.1 a prílohe č.2. Ročná dotácia vypočítaná podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
 1. Dieťa centra voľného časuzriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa započítava len jedenkrát. Ak dieťa navštevuje viacero centier voľného času, ktorých zriaďovatelia požiadajú o dotáciu, celková výška dotácie sa podielovo poskytne jednotlivým zriaďovateľom.

Článok 6

Poskytovanie dotácie

 

 1. Dotácia pre školuškolské zariadenie sa poskytne prijímateľovi dotácie do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiacavo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie na príslušný kalendárny rok.
 1. prípade potreby resp. nevyhnutnej a havarijnej situácie môže obec poskytnúť zálohovo aj vyššiu sumu ako je uvedené v bode 1 tohto článku, na preklenutie časového nesúladu. Túto potrebu musí prijímateľ dotácie preukázať.
 1. Obec oznámi zriaďovateľom výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného roka,roku 2013 najneskôr do 30. apríla.

Článok 7

Použitie dotácie

 1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdyprevádzku do 31. decembra príslušného roka.
 1. Prijímateľ dotácie má povinnosť:
  1. zachovávať hospodárnosť, efektívnosťúčinnosť použitia poskytnutej dotácie a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. i) až k) zákona ť. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  2. zabezpečiť vedenie účtovnej evidencieposkytnutej dotácií v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  3. nevyčerpanú časť dotácie príslušného kalendárneho roka je prijímateľ dotácie povinný vrátiť na účet obce najneskôr do 31.12 aktuálneho kalendárneho rokazároveň poslať o úhrade avízo.

Článok 8

Zúčtovanie dotácie

 1. Školyškolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zohor, ktorým bola poskytnutá dotácia sú povinné pridelenú dotáciu vyúčtovať v termínoch a spôsobom určeným zriaďovateľom.
 1. Zriaďovateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa článku 3 písm. b) tohto nariadenia je povinný predložiť do 15 februára:
  1. správupoužití dotácie a vecnom vyčíslení použitých finančných prostriedkov v rozsahu funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie za predchádzajúci kalendárny rok,
  2. stručný popis činnostipredchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 9

Kontrola použitia dotácie a sankcie

 

 1. Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu hospodáreniaposkytnutými finančnými prostriedkami v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Pre účely kontroly je príjemca dotácie povinný umožniť poskytovateľovi dotácie vstup do objektov, ktoré súvisiapredmetom kontroly a povinný predložiť požadované doklady, informácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.
 3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly na úseku hospodáreniafinančnými prostriedkami pridelenými podľa nariadenia je:
  1. starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov Obecného úradu obce Zohor,
  2. hlavný kontrolór obce Zohor,
  3. ostatné oprávnené orgány.
  4. prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je príjemca dotácie povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny a za porušenie finančnej disciplíny zaplatiť poskytovateľovi sankciu.
  5. Obec Zohor je oprávnená dočasne pozastaviť poskytovanie dotácie prijímateľoviprípade:
   1. podozreniaporušení finančnej disciplíny prijímateľom súvisiacej s poskytnutím dotácie až do doby právoplatného skončenia kontroly zameranej na dodržiavanie finančnej disciplíny,
   2. podozrenia, že prijímateľ poskytol nepravdivé informácie (napr.počte žiakov za účelom získania vyššej dotácie oproti skutočnému stavu) až do doby, kým prijímateľ hodnoverným spôsobom zdokumentuje sporné informácie,
   3. ak prijímateľ nepredloží obci Zohorstanovenom termíne a v stanovenom spôsobe vyúčtovanie poskytnutej dotácie z predchádzajúceho roka, až do doby odstránenia tohto porušenia.

Článok 10

Osobitné ustanovenia

 

Ak prijímateľ dotácie skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia v priebehu kalendárneho roka, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi dotácie skončenie činnosti, nevyčerpanú dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa dotácie ku dňu skončenia činnosti. Následne je povinný predložiť vyúčtovanie dotácie do 30 dní od skončenia činnosti.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1.    Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Zohor schválené uznesením č. 29/2010 zo dňa 29.01.2010.

2. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Zohore č. 17 zo dňa 26.04.2013.

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor nadobúda  účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

V Zohore dňa 03.05.2013

                                                                                          JUDr. Eva Michalinová

                                                                                                 starostka obce

            

 


Príloha č. 1

Dotácia na rok 2013

na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zohor

Kategória školy, školského zariadenia

Ročná výška dotácia

na mzdy a prevádzku v €

Dieťa materskej školy                                          

1.674,524 €

Žiak základnej školy na činnosť školského klubu detí

539,557 €

Potenciálny stravník ŠJ – žiak základnej školy

243,250 €

                                                                                                                              

 


Príloha č. 2

Dotácia na rok 2013

na mzdy a prevádzku  na dieťa centra voľného času

Kategória školy, školského zariadenia

Ročná výška dotácia

na mzdy a prevádzku v €

Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času                                          

60,000 €

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie