Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

D o d a t o k č. 1

k Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012

Obce Zohor o poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Zohore

            Text - Článok č. 2 Sadzobník poplatkov – položky č. 59 - 62 sa rušia a nahrádzajú sa týmto textom:

Článok 2

Sadzobník poplatkov

A) Správne poplatky

Oslobodenie od správnych poplatkov definuje § 4 zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Pol. č.

 

Suma

59

   
 1. Návrh na vydanie rozhodnutiaumiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
 
 1. pre fyzické osoby

40 €

 1. pre právnické osoby

100 €

   
 1. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutiaumiestnení stavby                                      

 

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka:

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 1. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

20 €

   
     

60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

 
 1.          a) na stavby na bývanie
 

1. na stavbu rodinného domu

50 €

2. na stavbu bytového domu

200 €

   

         b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25 €

          2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 €

   

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 
 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

35 €

 1. bytových domov

100 €

   

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 
 1. garážejedným alebo dvoma miestami

30 €

2   na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30 €

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

                             30 €

4. na spevnené plochy a parkoviská

30 €

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

                             30 €

   

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

                             50 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

                             50 €

 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

50 €

 

4.na spevnené plochy a parkoviská

50 €

 

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

50 €

     
 

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)

20 €

     
 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 
 

do 50 000 eur vrátane  

100 €

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

200 €

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

400 €

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

600 €

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

800 €

       nad 10 000 000 eur

1 000 €

   

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie stavby

50 €

 

Oslobodenie:

 

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie tu platí obdobne ako pri položke 59 (umiestnenie).
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 

Poznámky:

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a)b)]
 1. Hotelovéiné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 1. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 1. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
 1. Žiadosťpredĺženie platnosti stavebného povolenia pre 1. 1.právnickú osobu

100 €

               2. fyzickú osobu

30 €

 1. Ohlásenie jednoduchej stavby pre

             1. právnickú osobu

50 €

             2. fyzickú osobu

20 €

 1. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úpravudržiavacích prác pre

            1.právnickú osobu

30 €

             2. fyzickú osobu

10 €

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

                             80 €

 

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10 €

 

f)   Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

30 €

 

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10 €

     
 

Oslobodenie:

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 
     

61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

     

62

a) Žiadosť o povolenie

 
     
 
 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60

30 €

 
 1. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)

pre fyzickú osobu                                                                                              

             pre právnickú osobu

50 €

     
 
 1. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane

             od 15 m2 do 40 m2 vrátane

             nad 40 m2

60 €

200 €

430 €

     
 
 1. terénnych úprav pre

právnickú osobu

100 €

 

fyzickú osobu

20 €

     
 

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

100 €

     
 

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

20 €

     
 

Oslobodenie:

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 1. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 
     

62 a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 
 
 1. na stavby na bývaniena zmeny dokončených stavieb na bývanie
 
 
 1. rodinný dom

35 €

 
 1. bytový dom

120 €

     
 
 1. na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
 
 
 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25 €

 
 1. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 €

     
 
 1. na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 
 
 1. rodinných domovstavieb na individuálnu rekreáciu

25 €  

 
 1. bytových domov

50 €

     
 
 1. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 
 
 1. garážejedným alebo dvoma miestami
 
 
 1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20 €

 
 1. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
 
 
 1. na spevnené plochyparkoviská
 
 
 1. na stavbydoplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady
 
 
 1. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvombytovým domom a ostatným budovám
 
 
 1. garážejedným alebo dvoma miestami

30 €

 
 1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30 €

 
 1. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30 €

 
 1. na spevnené plochy a parkoviská

30 €

 
 1. na stavbydoplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

30 €

 
 1. na zmeny dokončených stavieb podľa písmena d)e)

20 €

 
 1. na ostatné neuvedené stavbyna zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
 
 

do 50 000 eur vrátane

60 €

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

120 €

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

250 €

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

400 €

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

530 €

 

nad 10 000 000 eur

660 €

     
 

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť.
 
 

Poznámky:

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedenékolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelovéiné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
       

           

Obecné zastupiteľstvo obce Zohor sa na tomto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Zohore uznieslo dňa 26.04.2013 Uznesením číslo 17.

          

Tento dodatok k všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli.

 

 

                                                                                                                  JUDr. Eva Michalinová

                                                                                                                      starostka

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie