Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecné zastupiteľstvo v Zohore podľa § 4 ods. 3 písm. h) a n) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva


Dodatok č.1 k V š e obe c ne z á v ä z n é m u nar ia den iu č. 1/2005 o správe cintorína a zabezpečení poriadku na cintoríne v Zohore - cintorínsky poriadok


Čl. I.


Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2005 o o správe cintorína a zabezpečení
poriadku na cintoríne v Zohore - cintorínsky poriadok sa mení a doplna nasledovne:


1. V čl. I. sa slovo "cirkevný" nahrádza slovom "cintorínsky".


2. V čl. III. sa za odsek ,,0 prepožičaní miesta " vkladá nový odsek:
Ak uplynie doba nájmu, zanikne právo k miestu, ak:

  • hrobové miesto nie je udržiavané v dobrom stave,
  • hrobové miesto narušuje estetiku prostredia,
  • neprihlási sa rodina zomrelého, alebo nemožno nájsť pozostalých,
  • nájomca sa práva k hrobu vzdal a vyžaduje si to spoločenský záujem obce.

Po zániku práva k miestu, ak nebude možné hrob ponechať v pôvodnom
stave a na pôvodnom mieste, obec hrob a jeho príslušenstvo
odstráni.


3. V čl. VIII. sa k vete "Cintorín je verejnosti prístupný denne." pripájajú tieto slová: "v letnom období od 1.4. do 4.11. v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod. a v zimnom období od 5.11. do 31.3. v čase 7,00 hod. do 21,00 hod."


4. V čl. VIII. sa za prvú vetu vkladá táto veta: " V letnom období od 1.4. do 4.11. v čase od 22,00 do 07,00 hod. a v zimnom období od 5.11. do 31.3. je cintorín uzamknutý a v uvedenom čase platí zákaz zdržiavania sa na cintoríne" .


5. V čl. X. sa mení názov článku: "Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu, resp. odstránenie urny alebo odstránenie náhrobného kameňa, rámu hrobu, resp. odstránenie urny alebo odstránenie náhrobného kameňa, rámu a pod." sa mení na "Udržiavanie čistoty a poriadku".


6. Mení sa Príloha Č. 1 Zmluva o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor - uzavretá v zmysle zákona Č. 470/2005 Z.Z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.


7. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia ostávajú bez zmeny.


Čl. II.


1. Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa 16. septembra 2011.


2. Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňa


5. novembra 2011.


JUDr. Eva Michalinova
starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie