Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor Č. 3/2004 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovatel'skú službu schválené dňa 26.03.2004 uznesením č.14, v znení dodatku Č. 1 schváleného dňa 09. 12.2007 uznesením Č. 9 a dodatku Č. 2 schváleného dňa 25.07.2008 uznesením Č. 14 sa mení nasledovne:


I.


(1) V článku II. sa § 7 nahrádza novým znením:
§7
Výška úhrady za opatrovatel'skú službu hradená občanom
(1) Výška úhrady za opatrovatel'skú službu hradenú občanom je stanovená hodinovou sadzbou vo výške 1,15 € (34,64 Sk) za jednu hodinu opatrovatel'skej služby.
(2) Výška úhrady za opatrovatel'skú službu hradená občanom sa zvysl vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka rovnakým koeficientom rastu ako životné minimum platné pre plnoletú fyzickú osobu, zisteného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3) Suma uvedená v § 7 ods. 2 sa zaokrúhli na eurocenty nadol.
(4) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia ostávajú bez zmeny.


II.


(1) Na tomto dodatku k Všeobecne zavaznému nariadeniu sa uznieslo Obecné zastupitel'stvo v Zohore dňa 29.01.2010 uznesením Č. 29
(2) Tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť


01.03.2010.


JUDr. Eva Michalinová
starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie