Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecné zastupitel'stvo v Zohore na základe § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cn. zákona a § 39 ods. 4 zákona Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Zohor toto


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.1/2013


o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Zohor

 


PRVÁ ČASŤ

 


Článok 1


Predmet úpravy


1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je upraviť podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s ciel'om zabezpečiť ochranu zdravých podmienok
a zdravého spôsobu života a práce obyvatel'ov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
2. Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych odpadov a o spôsobe triedeného
zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

 


Článok 2


Vymedzenie základných pojmov


Základné pojmy sú ustanovené v § 2 až 2b zákona Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

 


Článok 3


Povinnosti právnických a fyzických osôb a povinnosti držitel'a odpadu


Podrobnosti o povinnostiach právnických, fyzických osôb a držitel'ov odpadov sú uvedené v § 18 a § 19 zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

 


DRUHÁ ČASŤ


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 


Článok 4


Všeobecné ustanovenia


1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá
obec.
2. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov, vrátane odpadov z obalov,
vznikajúcich na jeho území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu
komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
triedeného zberu komunálnych odpadov.
3. Ukladať odpady na iných miestach ako určuje VZN je zakázané.

 


Článok 5


Zber zmesového komunálneho odpadu


1. Na celom území obce Zohor je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov. Množstvový zber je zavedený
pre všetkých pôvodcov komunálneho odpadu.
2. Na mieste vzniku odpadu, pôvodcovia odpadu zhromažďujú zmesový komunálny odpad v zberných nádobách s
objemom 120 I, 240 I a 1100 I.
3. Interval odvozu zberných nádob sa stanovuje:1x do mesiaca, 2x do mesiaca, 4x do mesiaca
4. Pôvodca odpadu si vyberie vel'kosť zbernej nádoby a interval odvozu komunálnych odpadov.
5. Ak sú pôvodcovia odpadu spoluvlastníkmi nehnutel'nosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej
nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov odpadu. Ak sa všetci pôvodcovia odpadu nedohodnú,
rozhodne obec.
6. Každý, kto užíva zbernú nádobu (užívatel') je povinný ju užívať iba na stanovený účel.
7. Pôvodcovia odpadov sú povinní postarať sa o to, aby odpady pred uložením do nádob boli náležite vytriedené
a na odvoz riadne pripravené.
8. Pôvodca odpadov je povinný sa o zberné nádoby riadne starať, zabezpečiť ich proti odcudzeniu a ich okolie
udržiavať v čistote.
9. vývoz zmesového komunálneho odpadu vykonáva zmluvná organizácia poverená zberom, ak pôvodca odpadu:
a) má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na vyprázdnenie počas
vývozu komunálneho odpadu,
b) nemá zbernú nádobu preplnenú a obsah zbernej nádoby sa dá vyprázdniť.
10. Nie je dovolené do zberných nádob na komunálny odpad ukladať tekutý odpad, stavebnú suť, odpad vhodný na
triedenie v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov v obci, biologicky rozložitel'ný odpad, kamene
a zeminu, uhynuté zvieratá, horl'avý a výbušný odpad, horúci popol.
11. Zamestnanci zmluvnej organizácie môžu odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú pri stavbe na území
obce, ak vizuálnou prehliadkou zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu, než ten, ktorý je
prípustný.

 


Článok 6


Triedený zber komunálnych odpadov


1. Odpady z papiera
a) Triedia sa do farebne rozlíšených zberných nádob modrej farby určených na zhromažďovanie vyseparovaného
papiera. Kontajnery sú rozmiestnené na určených zberných miestach.
b) Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, kartón, obálky, letáky,
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, poh/'adnice, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
c) Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený
či mastný papier, kopírovací papier
d) Neplatí pre podnikajúce fyzické a právnické osoby a iné výrobné a obchodujúce firmy. Tieto majú zo zákona
povinnosť mať vlastné odpadové hospodárstvo.
2. Odpady z plastu
a) Triedia sa do farebne rozlíšených zberných nádob žltej farby určených na zhromažďovanie vyseparovaného plastu.
Kontajnery sú rozmiestnené na určených zberných miestach.
b) Patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, poháriky
z automatov, plastové obaly a pod.
c) Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty, guma,
molitan a pod.
d) Neplatí pre podnikajúce fyzické a právnické osoby a iné výrobné a obchodujúce firmy. Tieto majú zo zákona povinnosť mať
vlastné odpadové hospodárstvo.
3. Odpady zo skla
a) Triedia sa do farebne rozlíšených zberných nádob zelenej farby určených na zhromažďovanie vyseparovaného
skla. Kontajnery sú rozmiestnené na určených zberných miestach.
b) Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, črepy, sklo z okuliarov a pod.
c) Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, žiarovky, žiarivky, silne znečistené sklo a pod.
Zberné miesta pre odpady z papiera, plastu a skla: na stanici, pred obchodom na Struhárovej ulici, Štúrova, Školská-
Lábska, Kováčska pred požiarnou zbrojnicou, Nový rad, Obchodná vedra Domu služieb, Domkárska, Na záhumní -
Stupavská, Dolná, oproti obchodu CBA na Kováčskej ulici, pri Obecnom úrade, Nám. Mládeže - medzi bytovkami,
Hviezdoslavova ul., v areáli Základnej školy.
4. Odpady z kovu vrátane kovových obalov
a) Zbierajú sa do plastových vriec, ktoré pôvodca odpadu odovzdá na Obecnom úrade v stredu od 16,00 do 17,00
hod.
b) Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec,
sponka, spinka, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené
obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá, kompótov, alebo plechovky z nápojov.
Konzervy a plechovky pred odovzdaním je potrebné vypláchnut; aby v nich nezostali zvyšky jedál.
c) Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
5. Biologicky rozložitel'ný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov - zelený odpad
a) Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina,
pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a pod.
b) Pôvodca odpadu v rodinnom dome využije zelený odpad na domáce kompostovanie, alebo prinesie zelený odpad
na vlastné náklady na zberné miesto pri areáli čističky odpadových vôd po vyhlásení zberu obecným úradom. Pre
informovanosť držitelov odpadu obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom
časovom predstihu (úradná tabula, miestny rozhlas, webová stránka obce).
c) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska
odniesť do nádob na to určených a osobitne uložiť biologicky rozložiteľný odpad a ostatný odpad podľa označenia
kontajnerov na cintorine.
6. Jedlé oleje a tuky
Zbierajú sa v uzatváratelných PET fl'ašiach do zbernej nádoby na Obecnom úrade v stredu od 16,00 do 17,00 hod.
7. Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovatel'a kuchyne
a) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologický
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
b) Biologický kuchynský a reštauračný odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.
Je ho potrebné uskladňovať do oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, I'ahko čistíteľoé
a podľa potreby dezinfikovatel'né.
c) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné
obaly hradí prevádzkovate!' kuchyne.
d) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo
prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie
s týmto odpadom.
e) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom,
okrem kožušinových zvierat.
8. Textílie
a) Zbierajú sa do nádob určených na zhromažďovanie triedeného textilu. Kontajnery sú rozmiestnené na určených
zberných miestach.
b) Vhodné na zber sú: čisté suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, postel'ná bielizeň), doplnky
k oblečeniu (čiapky, šále a pod.).
c) Zberné miesta: na stanici, Kováčska pred požiarnou zbrojnicou, pri Obecnom úrade, roh Školskej a Lábskej ulice
a pred obchodom CBA na Dolnej ul.
9. Kal zo septikov
a) Zber a prepravu môže vykonávať iba oprávnená osoba, ktorá má s obcou Zohor uzatvorenú zmluvu.
b) Držiteľ odpadu hradí náklady za prepravu a zneškodnenie priamo oprávnenej osobe.
c) Miestom zneškodňovania týchto odpadov vznikajúcich na územi obce je čistiareň odpadových vôd.
10. Objemný odpad
a) Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby
na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, časti kuchynského zariadenia okrem
elektrospotrebičov, koberce a podlahoviny, matrace, kúpeľňové zariadenie a pod.
b) Objemný odpad sa ukladá do vel'koobjemových kontajnerov, ktoré budú pristavené pri čističke odpadových vôd vo
vopred určených termínoch.
c) Pre informovanosť držiteľov odpadu obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom
časovom predstihu (úradná tabul'a, miestny rozhlas, webová stránka obce).
11. Drobný stavebný odpad
a) Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou - nepodnikatel'om, ktoré nepresiahnu viac ako 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby. K drobnému
stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramikyapod.
b) Drobné stavebné odpady sa ukladajú do vel'koobjemového kontajnera, ktorý bude pristavený pri čističke
odpadových vôd vo vopred určených termínoch.
c) Pre informovanosť držitel'ov odpadu obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom
časovom predstihu (úradná tabula, miestny rozhlas, webová stránka obce).
d) Na väčšie množstvo stavebného odpadu sa bezplatné odovzdanie nevzťahuje, pričom odvoz a likvidácia sa robí
na vlastné náklady pôvodcu alebo držitel'a odpadu.
e) Pôvodca si môže na vlastné náklady zabezpečiť pristavenie vel'koobjemového kontajnera od prepravcu a odviezť
odpad na skládku A.SA Zohor, kde môže ročne uložiť do 5 ton, resp. maximálne do 10 ton odpadu na základe
Povolenia na uloženie odpadu, ktoré vystaví Obecný úrad za poplatok:
pri vydaní povolenia na 5 ton je poplatok 9,95 ; do 5 ton je možné vydať povolenie po 1 tone, poplatok za 1
tonu je 1,99 €
pri vydaní povolenia na 10 ton je poplatok 29,87 € Inutné stavebné povolenie, búracie povolenie, ohlásenie
drobnej stavby alebo stavebnej úpravy, alebo ohlásenie udržiavacích práci
Povolenie sa vydáva pre rodinný dom alebo byt. Platí len pre občanov s trvalým pobytom v obci Zohor.

 


Článok 7


Nebezpečné odpady


1. Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
a) Za elektroodpad z domácností sa považuje: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná
technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky,
elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, chladiace a mraziace zariadenia a pod.
b) Zber sa zabezpečuje pristavením veľkokapacitného kontajnera pred požiarnou zbrojnicou. Dátum odberu odpadov
bude po dohode stanovený na presne určený deň. Pre ínformovanosť držitel'ov odpadu obecný úrad využije všetky
možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu (úradná tabul'a, miestny rozhlas, webová
stránka obce).
c) Elektroodpad môžu obyvatelia obce odovzdať bezplatne dovezením do prevádzky AUTO-AZ, Bratislavská 20,
Zohor - celoročne.
d) Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podl'a § 54c ods. 1 zákona o odpadoch je distribútor
elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber.
2. Použité batérie do 9V
Zbierajú sa do zbernej nádoby uloženej vo vstupnej chodbe Obecného úradu.
3. Použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, opotrebované pneumatiky z osobných
automobilov môžu obyvatelia obce odovzdať celoročne, dovezením do prevádzky AUTO-AZ, Bratislavská 20,
Zohor.
4. Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady môžu obyvatelia obce odovzdať dovezením do prevádzky A.S.A.,
Bratislavská 18, Zohor.
5. Humánne a veterinárne lieky
Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je potrebné ich odovzdávať do verejných
lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
6. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať nebezpečný odpad na inom míeste ako na mieste k tomu určenom v súlade
s týmto VZN, zneškodniť odpad v rozpore s týmto nariadením, zneškodniť odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním
do vodného toku, ukladať do zberných nádob na netriedený odpad.
7. Komunálne odpady s obsahom nebezpečných látok je zakázané navzájom zmiešavať a ukladať spolu s ostatným
komunálnym odpadom.

 


TRE T I A ČA S Ť

 


Článok 8


Poplatky a kontrola


1. Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na
území obce Zohor určuje VZN obce Zohor o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom Č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a týmto nariadením.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) starostka obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) obecná polícia v Zohore
d) orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencii

 


Článok 9


Priestupky a sankcie


1. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom ak nejde
o priestupok, prípadne správny delikt podl'a iného zákona alebo trestný čin.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN
b) uloží alebo ponechá odpad na inom mieste než na mieste určenom obcou
c) neoznámi, že bol na jeho nehnutel'nosti umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN
d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona Č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Za priestupok podl'a odseku 2 možno uložiť pokutu do výšky 165,96 eur. Na priestupky a ich prejednávanie sa
vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov) a v zmysle zákona Č. 67/1971 ZB, o správnom konaní, ak zákon o odpadoch neustanovuje
inak.
4. Obec Zohor môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky
6.638,- eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy
obec dozvedela o tom, kto sa konania v rozpore s týmto VZN dopustil, najneskôr však do troch rokov od
porušenia tohto VZN.
5. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.

 


Článok 10


Záverečné ustanovenia


1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Č. 3/2007 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Zohor v znení Dodatku Č. 1 a Č. 2.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa 15.02.2013
3. Úplné znenie VZN bude prístupné na Obecnom úrade v Zohore a na internetovej stránke obce
www.obeczohor.sk
4. V zmysle § 6 ods. 3 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto
Všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli obce Zohor a na internetovej stránke obce Zohor
od 24.01.2013 do 15.02.2013.


V Zohore dňa 18.02.2013

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie