Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012

Obce Zohor o poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Zohore

 

Obecné zastupiteľstvo v Zohore podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien vydáva toto nariadenie.

 

Článok 1

 

1.         Toto nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Zohore.

 

2.         Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo v záujme, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.

 

3.         Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne OcÚ.

 

4.         Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení poplatku v hotovosti vydá Obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. U poplatkov, ktoré majú povahu správneho poplatku sa v rozhodnutí, resp. v potvrdení uvedie údaj o zaplatení a o sume poplatku.

 

Článok 2

Sadzobník poplatkov

 

A) Správne poplatky

Oslobodenie od správnych poplatkov definuje § 4 zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Pol. č.

 

Suma

2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu

 

1,50 €

b) Vyhotovernie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí

5 €

 

V cudzom (českom) jazyku

3 €

 

Oslobodenie

Od poplatkov sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 

3

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise

1,50 €

 

Overenie správnosti údajov o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis z registra trestov

1,50 €

 

Oslobodenie

Od poplatku je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. a kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a SPF alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

 

 

 

 

8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte  (sídle).

 

5 €

 

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služny podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov

 

 

 

 

 

 

9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania

16,50 €

 

 

Poznámky:

Poplatok sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústaveúzemných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

 

 

   

15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 

1. fyzická osoba

9,50 €

2. právnická osoba

165,50 €

 

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, PO a FO, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 

 

 

 

16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

1,50 €

 

 

 

18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR

16,50 €

 

b) Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR

16,50 €

 

c) Povolenie uzatvoriť manželstvo  mimo určenej doby

16,50 €

 

d) povolenie uzatvoriť manželstvo  mimo úradne určenej miestnosti

66 €

 

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami

33 €

 

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a  cudzincom

66 €

 

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami

165,50 €

 

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

199 €

 

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

 

 

 

 

38

Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti

 

a) týždenný

1,50 €

b) mesačný

3 €

c) ročný

7 €

d) trojročný

17 €

 

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci SRZ, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o vykone pracovnej náplne alebo povolania, cudzinci, ktorí prídu do SR na pozvanie alebo súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR, ako aj osoby do 15 rokov. 

 

 

59

 

 

 1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 

 1. pre fyzické osoby

6,50 €

 1. pre právnické osoby

100 €

 

 

 1. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

 

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

 

Poznámka:

 

 1. 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným  konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

 

 1. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

20 €

 

 

 

 

 

60

Žiadosť o stavebné povolenie

 

 1. na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

 

 1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej   dokumentácie do 600 m 3 vrátane

 

33 €

za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru

20 €

 1. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3 000 m3vrátane

 

750 €

za každých ďalších začatých 1 000 m3obostavaného priestoru

250 €

 1. na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a  záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3vrátane

 

23 €

za každých ďalších začatých 50 m3obostavaného priestoru

20 €

 

 

 1. na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu

 

 1. rodinný dom

100 €

 1. bytový dom

750 €

 1. stavba na individuálnu rekreáciu

100 €

 1. na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30 €

 

 

 1. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

30 €

 

 

 1. na zmeny dokončených stavieb podľa písmena d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

20 €

 

 

 1. na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100 m

10 €

 1. na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé ČOV a pod.) pre právnickú osobu

50 €

 1. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3 000 m3vrátane

1 000 €

za každých ďalších začatých 1 000 m3obostavaného priestoru

300 €

 1. na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie

50 €

Oslobodenie:

 

 1. 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. 2. Oslobodenie tu platí obdobne ako pri položke 59 (umiestnenie).
 3. 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

 

Poznámky:

 

 1. 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.

 

 1. 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

 

 1. 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

 

 1. 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 1. 5. Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.

 

 1. 6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytuje úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 €.

 

 

60 a

 1. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu

100 €

 

 1. Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu

30 €

 

 1. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení

10 €

 

 1. Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

80 €

 

 1. Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10 €

 

 1. Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

30 €

 

Oslobodenie:

 

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

 

 

62

a) Žiadosť o povolenie

 

 

 

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60

30 €

 1. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené

pre fyzickú osobu

pre právnickú osobu

 

 

16,50 €

200 €

 1. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane

od 15 m2 do 40 m2 vrátane

nad 40 m2

 

 

60 €

200 €

430 €

 1. terénnych úprav

16,50 €

 

 

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

100 €

 

 

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

20 €

 

 

Oslobodenie:

 

 1. 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 1. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

 

 

 

62 a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

 

 1. na stavby na bývanie

 

 

 1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3vrátane

pre fyzickú osobu

16,50 €

 

pre právnickú osobu

50 €

 

za každých ďalších začatých 100 m3obostavaného priestoru pre

fyzickú a právnickú osobu

10 €

 

 1. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3 000 m3vrátane

400 €

 

za každých ďalších začatých 1 000 m3obostavaného priestoru

100 €

 

 1. na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty)

 

 

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2vrátane

23 €

 

 1. ak zastavaná plocha je od 25 m2do 50 m2vrátane

33 €

 

 1. ak zastavaná plocha je od 50 m2do 80 m2vrátane

66 €

 

 1. na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu

 

 

 1. rodinný dom

50 €

 

 1. bytový dom

400 €

 

 1. stavba na individuálnu rekreáciu

50 €

 

 1. na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

15 €

 

 1. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

15 €

 

 1. na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

15 €

 

 1. na líniové stavby za každých začatých 100 m

10 €

 

 1. na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé ČOV) pre právnickú osobu

30 €

 

 1. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3 000 m3vrátane

500 €

 

za každých ďalších začatých 1 000 m3obostavaného priestoru

150 €

 

Oslobodenie

 

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť.

 

 

Poznámky:

 

 1. 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
 2. 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
 3. 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
 4. 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 5. 5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytuje úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 100 €.

 

 

82

Zvláštne užívanie komunikácie

V tomto bode

 

 

a) povolenie vydané pre fyzické osoby na rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska, verejného priestranstva a pomocného cestného pozemku a pretláčanie pod miestnu komunikáciu

 

10 €

 

b) povolenie vydané pre právnické osoby na rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska, verejného priestranstva a pomocného cestného pozemku a pretláčanie pod miestnu komunikáciu

 

33 €

140

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier

- výherné prístroje, za každý výherný prístroj

 

1500 €

 

Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri hazardných hrách prevádzkovaných výhernými prístrojmi

200 €

 

 

 

142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

6,50 €

 

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

 

1,50 €

 

 

 

143

Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom alebo obcou v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods. 6, § 59 a § 64 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

 

9,50 €

 

 

 

160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z. z.

 

 

1. fyzická osoba

10 €

 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

100 €

   

162

Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

5 €

 

Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

5 €

 

Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

5 €

 

 

 

B) Knižnica

 

ročné zápisné:

deti

študenti, dôchodcovia

ostatní  dospelí

 

0,70 €

1€

1,70 €

- I. upomienka ( po 1 mesiaci)

0,70 €

- II. upomienka (po 6 mesiacoch)

1 €

- III. upomienka (po 12 mesiacoch)

1,70 €

- strata preukazu

0,70 €

- strata knihy

v plnej výške

 

C) Cintorínske poplatky

 

Prenájom hrobového miesta na 10 rokov:

 

- jednoduchý hrob

11,60 €

- dvojitý hrob

19,90 €

- trojitý hrob

24,80 €

- detský hrob

6,60 €

- urna

6,60 €

 

 

 

D) Ostatné poplatky

 

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase, okrem smútočných oznamov a ponúk práce

1,65 €

 

Poplatok za kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením požadovaných parciel - nepoužiteľnú pre právne účely:

 

a)

za vydanie kópie z katastrálnej mapy na 1 parcelu (A4)

0,35 €

b)

za vydanie kópie z katastrálnej mapy do 10 parciel (A3)

0,65 €

c)

za vydanie kópie z katastrálnej mapy za každých ďalších 10 parciel

0,35 €

 

Poplatok za výpis vlastníkov z Katastra nehnuteľností

0,10 €/parcelu

Poplatok za 1 ks letáku (o firme alebo akcii) max. veľkosti A4 vloženého do dvojmesačníka Zohorský hlas

 

20 €

 

Poplatok za prefotenie:

 

a)

formát A4

 

0,10 €/ks

b)

formát A3

 

0,20 €/ks

         

 

 

 

Ćlánok 3

Záverečné ustanovenia

 

1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Zohor č. 3/2012 o poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Zohore sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 obce Zohor o poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Zohore v znení Dodatkov č.1 až 5.

 

2) Obecné zastupiteľstvo obce Zohor sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Zohore uznieslo dňa 16.11.2012  Uznesením číslo 14.

 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli.

 

 

 

JUDr. Eva Michalinová

starostka

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie