Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O VEREJNEJ KANALIZÁCII A ODPADOVÝCH VODÁCH

č. 1/2012

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zohore v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v y d á v a toto

 

všeobecne záväzné nariadenie

o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

 

čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na území obce pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku. Ďalej ustanovuje práva prevádzkovateľa verejnej kanalizácie spoplatňovať odvedenie a spracovanie odpadových vôd (stočné) v čističke odpadových vôd (ČOV).

 

čl. 2

ZÁKLADNÉ POJMY

 

 1. Verejnou kanalizáciou alebo jej súčasťou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Súčasťou verejnej kanalizácie je aj prívodné potrubie a zariadenia na tomto potrubí, ktoré je umiestnené pod verejnou komunikáciou a chodníkom, vyúsťuje do hlavného potrubia a bolo vybudované na náklady vlastníka verejnej kanalizácie.
 2. Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú:
 3. kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
 4. samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
 5. dažďové vpusty a ich prípojky,
  1. kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch – dažďové,
 6. záchytné priekopy,
 7. domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
  1. kanalizačné prípojky.
 8. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie (hlavného alebo vedľajšieho potrubia). Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.
 9. Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácnosti, zariadení, služieb a objektov sociálnej vybavenosti. Za odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, mastné a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môže ohroziť biologický proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať životné prostredie.
 10. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. Za producenta sa týmto nariadením považuje aj fyzická a právnická osoba, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd, avšak odvádza odpadovú vodu do verejnej kanalizácie.
 11. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku.
 12. Žumpa je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností.

 

 

čl.3

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

 

Vlastníkom verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd je obec Zohor. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd je obecná organizácia Technické služby Zohor, spol. s r.o. na základe zriaďovacej listiny, ktorá ma oprávnenie na prevádzkovanie v zmysle zákona.

 

 

 

čl. 4

PREVÁDZKOVANIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ČOV

 

Prevádzkovateľ – Technické služby Zohor spol. s r.o. verejnú kanalizáciu prevádzkuje v súlade s osobitnými predpismi, všeobecným záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie, podmienkami stanovenými na túto prevádzku v rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy a Zmluvou o nájme a prevádzkovaní kanalizácie zo dňa 11.09.2012.

 

 

čl. 5

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

 

 1. Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie na základe písomnej žiadosti.
 2. Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
 3. Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky sa vykoná vyvŕtaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky typu WAVIN s gumovou manžetou. Zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
 4. Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo k znefunkčneniu verejnej kanalizácie.
 5. Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo producent len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
 6. Majiteľ nehnuteľnosti pri uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom zaplatí prevádzkovateľovi jednorazový poplatok za kanalizačnú prípojku vo výške:

- domácnosti samostatne žijúcich dôchodcov                           3,31 EUR

- ostatné domácnosti                                                             16,59 EUR

- fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby    16,59 EUR.

 

 

 

čl. 6

ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD

 

 1. Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a ČOV obce.
 2. Ak sa prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získaných z iných zdrojov. Takto zistené množstvo odpadových vôd je podkladom na vyúčtovanie stočného.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 7

STOČNÉ

 

 1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
 2. Maximálna cena stočného za 1m3 odpadovej vody je každoročne stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
 3. Cenu za 1 m3 odvedenej odpadovej vody upravuje osobitný predpis ( Uznesenie OZ v Zohore prijaté v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).
 4. Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu len z verejného vodovodu, sa vypočíta vynásobením nameraného množstva (m3) spotrebovanej vody a ceny za 1 m3. Údaje o množstve spotrebovanej vody poskytuje prevádzkovateľovi Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe odpočtu meracieho zariadenia na vodovodnej prípojke.
 5. Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu zo studní sa vypočíta vynásobením predpokladaného množstva spotrebovanej vody a ceny za 1 m3. Predpokladané množstvo spotrebovanej vody sa stanovuje nasledovne(vychádzajúc zo štatistických údajov):
  1. 80 l osoba a deň
  2. v nehnuteľnosti používanej na rekreáciu, chalupárenie a pod.  80 l osoba a deň  v mesiacoch jún, júl, august, september a v ostatných mesiacoch soboty a nedele.
 6. Odberateľ je povinný platiť v priebehu roka za opakované odvádzanie odpadových vôd platby formou preddavkov. Obdobím za ktoré odberateľ platí preddavkové platby je štvrťrok. Výšku preddavkov určí prevádzkovateľ podľa skutočnej spotreby vody predchádzajúceho vyúčtovacieho obdobia, alebo z predpokladanej spotreby. Vyúčtovacia faktúra sa vystavuje minimálne raz ročne. Faktúry sú vystavené v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnkov.
 7. Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni prevádzkovateľa, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech prevádzkovateľa.

 

 

čl. 8

VÝVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP DO ČOV

 

 1. V miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia sa odpadové vody odvádzajú do žúmp, vybudovaných v zmysle stavebného povolenia. Zneškodnenie odpadových vôd sa v takom prípade zabezpečuje na vlastné náklady vyčerpaním a odvozom odpadových vôd oprávnenou osobou do miestnej ČOV.
 2. Zber a prepravu odpadových vôd zo žúmp do ČOV môže vykonať iba oprávnená osoba, ktorá má s prevádzkovateľom uzatvorenú zmluvu.
 3. Producent odpadových vôd zo žúmp je povinný predložiť na požiadanie prevádzkovateľovi doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. V prípade, že takýto doklad nebude prevádzkovateľovi preukázaný, prevádzkovateľ v zmysle § 77 ods. 1, písm. b, vodného zákona vyvolá jednanie na Obvodnom úrade ŽP z dôvodu podozrenia na vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia.
 4. Producent odpadových vôd zo žúmp je  povinný uchovať si doklad o zneškodnení odpadových vôd zo žumpy po dobu min. jedného roka.
 5. Odpad zo žúmp a septikov je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné a cudzie pozemky.

 

čl. 9

VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU - DAŽĎOVÁ VODA

 

 1. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, nachádzajúceho sa v blízkosti pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.
 2. V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické parametre kanála neumožňujú odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku musí byť zvedená

 

 

 

 

 

do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.

 1. Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.
 2. Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľnosti vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu.
 3. Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané.

 

 

 

čl. 10

OCHRANA VEREJNEJ KANALIZÁCIE

 

 1. Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil tak ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
 2. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať na to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Ďalej je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejnej kanalizácie tak, aby neohrozil bezpečnosť a spoľahlivosť verejnej kanalizácie.
 3. Vykonať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
 4. K bezprostrednej ochrane verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej kanalizácie.
 5. Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácie.
 6. V pásme ochrany je zakázané:
  1. vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
  2. vysádzať trvalé porasty,
  3. umiestňovať skládky,
  4. vykonávať terénne úpravy.

 

 

čl. 11

PRIESTUPKY

 

 1. Priestupku na úseku verejnej kanalizácie sa dopustí:
  1. ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
  2. vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu,
  3. neuzatvorením zmluvy o pripojení s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak v obci, kde je kanalizácia zriadená, nemá vlastník nehnuteľnosti povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
 2. Za priestupok uvedený v odseku 1. písmeno a)  uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia pokutu od 16,59 € do 829,85 €.
 3. Za priestupok uvedený v odseku 1. písmeno b) a c) uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia pokutu od 16,59 € do 331,94 €.

 

 

 

 

 

 

čl. 12

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. V miestach, kde je vybudovaná kanalizácia je zakázané povoľovať výstavbu žumpy.
 2. Pre prevádzku verejnej kanalizácie, súčinnosť pri prácach v okolí verejnej kanalizácie a odplatách za zneškodňovanie odpadových vôd platia v plnom rozsahu príslušné predpisy, ktoré nie sú týmto VZN dotknuté.
 3. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.
 4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore uznesením č. 14 zo dňa 16.11.2012
 5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o verejnej kanalizácii a odpadových vodách č. 1/2011 zo  dňa 18.03.2011.
  1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Zohore.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Michalinová

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie