Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


Obecné zastupiteľstvo v Zohore  podľa § 4 ods. 3 písm. h) a n) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva


Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 2/1995

o pravidlách spolunažívania


Čl. I.


Všeobecne záväzné nariadenie č.2/1995 o pravidlách spolunažívania sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. Za § 25  sa vkladá § 25a, ktorý znie:

㤠25a

 

1.     Na celom území obce Zohor je zakázané požívať alkoholické nápoje v čase od 06.00 h do 05.00 h nasledujúceho dňa na verejných priestranstvách a miestach verejne prístupných, ktoré slúžia na verejné užívanie, ako sú napr. ulice, námestia, cesty chodníky, parkoviská, parky, futbalové a iné športové ihriská, detské ihriská, trhoviská, cintoríny a pietne miesta, priestory pred školami,  priestory stanice Železnice SR a zastávok autobusovej dopravy a pod.

2.     Zákaz podľa odseku  1 sa nevzťahuje na :

  1. zriadené exteriérové sedenie pri prevádzkarňach s platným platobným výmerom za užívanie verejného priestranstva vydaným obcou Zohor,
  2. organizované verejné  kultúrne, športové  a spoločenské podujatia obecného charakteru a
  3. obecné kultúrne akcie, ako sú hodové jarmoky, Vianočné trhy  a iné obcou organizované.“
    1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia ostávajú bez zmeny.

 

Čl. II.

  1. Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore  dňa 17.06.2011.
  2. Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 


V Zohore, dňa 22.06.2011

 
JUDr. Eva Michalinová

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie