Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Obecné zastupiteľstvo Zohor podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej nariadenie)


Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1995

o pravidlách spolunažívania

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA


§ 1

 

Účel úpravy

 

Toto nariadenie sa vydáva za účelom stanoviť pravidlá, ktoré vychádzajú z rozhodujúcich hodnôt spolunažívania, občianskej pospolitosti v obci Zohor a smerujú k ich realizácii.

 

§ 2


1. Za rozhodujúce hodnoty spolunažívania sa pre účely tohto nariadenia považujú:

a/ dobré vzťahy spoluobčanov

b/ zdravé životné podmienky občanov

c/ verejný poriadok

2. Ak to nevylučuje povaha veci, práva a povinnosti občanov podľa tohto nariadenia platia aj pre právnické a iné fyzické osoby pôsobiace na území obce.

 

I. časť

Základné ustanovenia

 

§ 3


Výkon práv a povinností nesmie viesť k ohrozeniu, narušeniu alebo poškodeniu rozhodujúcich hodnôt spolunažívania (paragraf 2).

 

§ 4

Základné zásady spolunažívania

 

1. Všetci sú povinní rešpektovať pravidlá spolunažívania a podľa svojich možností napomáhať ich naplneniu.

2. Každý je povinný dbať o dobré medziľudské vzťahy založené na vzájomnej úcte, tolerancii a snahe o porozumenie. Všetci sa musia zdržať prejavov znevažovania alebo agresivity.

3. Realizácia práv je nerozlučne spojená s plnením povinností.

4. Občania sú povinní popri svojich právach a oprávnených záujmoch a potrebách zohľadňovať oprávnené záujmy obce ako celku.

5. Každý sa musí zdržať konania, ktorým by boli ohrozené, obmedzené, poškodené alebo inak nevhodne zasiahnuté práva a oprávnené záujmy občanov a obce.

6. Rodičia a osoby, ktorých predmetom práce je výchova a vzdelávanie sú povinné poskytnúť deťom a mládeži cieľavedomý príklad slušného a morálneho správania.

 

 

Prevencia

§ 5

Predchádzanie kolízii záujmov

 

1. V zámeroch svojich činností je každý povinný zohľadňovať ich prípadný rušivý vplyv na práva a oprávnené záujmy obce a spoluobčanov.

2. Ak je dôvodné podozrenie, že by mohli byť záujmy iných ohrozené alebo porušené, je  nevyhnutné zámer prejednať s osobami, ktoré jeho uskutočnením môžu byť dotknuté (ďalej dotknuté osoby).

3. Námietky a pripomienky dotknutých musia byť preskúmané odborníkmi alebo kompetentnými orgánmi verejnej správy.

4. Ak nie je možné odstrániť riziko škodlivých vplyvov zámeru, zámer sa nesmie uskutočňovať.

 

§ 6

Ekologická prevencia

 

1. Rodičia a osoby, ktorých predmetom práce je výchova a vzdelávanie, sú povinné poskytovať deťom a mládeži cieľavedomý príklad starostlivého prístupu k ochrane životného prostredia a na vytváraní a upevňovaní pocitu osobného zainteresovania sa každého človeka na ochrane životného prostredia.

 

§ 7


1. Inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva sú povinné podielať sa na zdravotnej prevencii buď vlastným programom alebo spoluprácou na preventívnom programe iného subjektu.

2. Inštitúcie, ktorých predmetom je výchova a vzdelávanie, zahrnú do obsahu svojej pravidelnej  činnosti propagáciu zdravotného životného štýlu, najmä duševnej hygieny a pozitívneho myslenia, celkovej zdravej životosprávy s racionálnou výživou a aktívnym telesným pohybom v prírode.

 

§ 8

Pravidlá pre výkon činnosti

 

1. Výkon všetkých činností sa musí uskutočňovať so sledovaním, či nedochádza k nežiaducim zásahom do práv oprávnených záujmov iných osôb podľa paragrafu 4 odst. 4.

2. Ak nastane nežiadúci zásah podľa odst. 1 je ten, kto ho spôsobil povinný zabezpečiť jeho bezplatné odstránenie, obnovenie pôvodného alebo dohodnutého žiadúceho stavu a ak je to možné, aj odstránenie škodlivých účinkov a následkov nežiadúceho zásahu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa zákona.

3. Ak odstraňovanie nežiadúceho stavu vyžaduje zákrok iných osôb, je ten, kto nežiadúci stav spôsobil, povinný poskytnúť týmto osobám účinnú pomoc.

4. Každý má právo požadovať od orgánov samosprávy účinnosť pri zabezpečovaní a ochrane jeho práv a oprávnených záujmov.

5. Občan, právnické osoby a iné fyzické osoby pôsobiace na území obce sa so svojimi oprávnenými záujmami, podnetmi a sťažnosťami obracajú na poslancov a pracovníkov obecného úradu. Až keď poslanci alebo pracovníci obecného úradu sú pri riešení nastolených problémov neúspešní, riešením problému sa ujíma zástupca starostky alebo starostka.

 

§ 9

Sankcie

 

Porušenie tohto nariadenia je podľa okolností priestupkom podľa ustanovenia paragrafov 45, 47 alebo 48 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení noviel alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ustanovenia paragrafu 13 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona alebo trestný čin.

 

II. časť

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA OCHRANU ZDRAVÝCH ŽIVOTNÝCH PODMIENOK OBČANOV

 

§ 10


Každý má právo na zdravé životné podmienky občanov.

 

§ 11


Svojho práva sa môže domáhať u orgánov verejnej správy.

 

§ 12

Ochrana práva na odpočinok

 

1.Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl (ďalej len doba odpočinku) sa rozumie

 

letný čas: (vyhlásený vládou SR)

a/ pracovné dni okrem piatku

od  0,00 do  6,00 hod.

od 23,00 do 24,00 hod

b/ piatok a sobota

od 0,00 do 6,00 hod.

c/ nedeľa

od 23,00 do 24,00 hod.

od 0,00 do 6,00 hod.

zimný čas: (vyhlásený vládou SR)

a/ pracovné dni okrem piatku

od 0,00 do 6,00 hod.

od 22,00 do 24,00 hod

b/ piatok a sobota

od 0,00 do 6,00 hod

od 23,00 do 24,00 hod.

2. Na dni, ktoré sú štátom uznanými sviatkami sa vzťahuje určenie doby odpočinku ako na nedeľu.

3. Výkon činností, ktoré narušujú možnosť odpočinku, najmä práce a činnosti obťažujúce hlukom alebo inými obdobne účinným spôsobom, je v dobe odpočinku zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti, ktoré si vyžaduje naliehavý alebo významný záujem obce.

   

 

§ 13


1. Usporiadateľ verejného podujatia alebo prevádzkovateľ zariadenia (ďalej len zodpovedná osoba) je povinný v čase od 22,00 hod. do 6,00 hod. zabezpečiť poriadkovú službu, ktorá sa postará o zachovanie verejného poriadku a ochranu nočného kľudu.

2. zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť verejný poriadok a rešpektovanie nočného kľudu aj v okolí zariadenia alebo miesta podujatia, buď vlastnými silami, alebo bezodkladnou spoluprácou s orgánmi obecnej polície alebo orgánmi OV PZ Bratislava – vidiek.

 

§ 14

Osobitné ustanovenia na usmerňovanie ekonomickej činnosti

 

1. Pri všetkej ekonomickej činnosti sa musí dbať na ochranu osobitne chránených záujmov (paragraf 2 ods. 1 tohto nariadenia).

2. K zámerom činností, ktoré sa týkajú záujmov obce a jej obyvateľov je právnická alebo fyzická osoba povinná vyžiadať si stanovisko obecného úradu (paragraf 4 ods, 3 písm. d/ zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel).

3. Podnikateľskú činnosť, investičnú činnosť a využívanie miestnych zdrojov na území obce je prípustné vykonávať len na základe a v medziach súhlasného záväzného stanoviska obce vydaného podľa ust. paragrafu č ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel.

4. Ak činnosť môže ohroziť alebo poškodiť záujmy obce alebo jej občanov, najmä ak je v rozpore s územným plánom, územným systémom ekologickej stability koncepciami rozvoja obce a pod. obecný úrad vydanie súhlasu podľa ods. 3 odoprie, alebo už vydaný súhlas odníme.

 

III.

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA OCHRANU DEMOKRACIE V ČINNOSTI ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

 

§ 15


Orgány samosprávy a ich pracovníci konajú pri výkone svojej pôsobnosti nezaujato a nezávisle.

 

§ 16


Pracovníci orgánov samosprávy sú povinní konať v záujme obce a jej občanov, v súlade s rozhodnutiami volených orgánov samosprávy.

 

§ 17


Spoločný záujem obce a jej občanov má prednosť pred záujmom skupinovým alebo individuálnym.

 

§ 18


1.Politické riadenie činnosti orgánov samosprávy je neprípustné.

2. Výkon funkcie starostu a jeho zástupcu ako aj výkon pôsobnosti pracovníkov obce musí byť politicky nezávislý.

3. V činnosti orgánov samosprávy sa nesmie prejavovať politická orientácia alebo sympatie kompetentných osôb.

 

§ 19

Práva a povinnosti poslancov

 

1. Poslanec pri napĺňaní obsahu poslaneckého mandátu je v stálom styku so svojimi voličmi.

2. Pri presadzovaní a obhajovaní práv a oprávnených záujmov občanov predkladá zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy, interpeluje starostu, zástupcu starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.

3. Pri zabezpečovaní práv a oprávnených záujmov občanov a iných v obci pôsobiacich právnických a fyzických osôb je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania.

4. Je oprávnený zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce.

5. Pri presadzovaní práv a oprávnených záujmov občanov je oprávnený požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

6. Má normotvornú a kontrolnú iniciatívu.

 

IV.

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

§ 20

Ochrana pôvodného stavu prírody a verejnej zelene

 

1. Všetky zásahy do pôvodného stavu prírody, ktoré nevyplývajú z osobitného oprávnenia, z osobitného kvalifikovaného postavenia alebo z povoleného predmetu činnosti sú zakázané.

 

§ 21

Prevádzka motorových vozidiel

 

1. Majitelia všetkých vozidiel sú povinní zabezpečiť, aby nedošlo prevádzkou vozidla k ohrozeniu alebo zhoršeniu životného prostredia, najmä aby nenastalo znečistenie ropnými látkami, výfukovými plynmi a obťažovanie hlukom nad mieru nevyhnutnú pre riadnu prevádzku vozidla.

2. Povinnosti majiteľa podľa tohto ustanovenia má podľa povahy situácie aj jeho držiteľ, vodič alebo vykonávateľ opravy vozidla.

3. K prevádzkovaniu a parkovaniu motorových vozidiel na obecných komunikáciách prijme obecné zastupiteľstvo osobitné nariadenie.

 

§ 22

Povinnosti majiteľov nehnuteľností

 

1. Majiteľ musí udržiavať majetok v stave, ktorý nezhoršuje životné prostredie obce z hľadiska hygieny prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany i vonkajšieho vzhľadu.

2. Majiteľ musí zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti verejného priestranstva, ktoré je bezprostredne priľahlé k jeho nehnuteľnosti (chodníky, predzáhradky, priekopy, okolie záhrad a hospodárskych priestorov a pod.) V zimnom období je majiteľ povinný sa postarať o odhrnutie snehu a bezpečnú schodnosť povrchu chodníka priľahlého k jeho nehnuteľnosti.

3. Ak sa neplní niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich odsekoch, majiteľ musí zabezpečiť bezodkladne nápravu.

4. Povinnosti majiteľa podľa tohto ustanovenia má podľa povahy vecí aj držiteľ, správca, vykonávateľ práva hospodárenia, nájomca, užívateľ alebo iná osoba v postavení umožňujúcom nakladanie s vecou.

 

V.

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU

 

§ 23


Všeobecnú ochranu verejného poriadku upravuje ust. paragrafu 47 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení noviel.

 

§ 24


Všetci sú povinní podľa svojich možností poskytovať súčinnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku.

 

§ 25


Otázky boja proti negatívnym  javom v spoločnosti (narkománia, alkoholizmus) sú otázkami práv obce a všetci sú povinní pri ich riešení poskytovať súčinnosť.

 

§ 26


Osobitné užívanie verejného priestranstva je prípustné len na základe povolenia vydaného rozhodnutím obce, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

§ 27

Správanie na verejnosti

 

1. Pod správaním na verejnosti sa rozumie správanie na verejných priestranstvách a vo verejne prístupných priestoroch (napr. budovy a zariadenia organizácií a inštitúcií poskytujúcich služby občanom – obchody, kultúrne, zdravotnícke, školské a telovýchovné zariadenia, úrady a pod.).

2. Každý je povinný na verejnosti správať sa tak, aby nedochádzalo k znečisteniu verejných priestranstiev a priestorov, verejných zariadení a budov, ku vzniku škôd, k obťažovaniu spoluobčanov nadmerným hlukom, svojvoľným zásahom do slobodného pohybu alebo iným obdobným účinným spôsobom (ďalej len nežiadúci stav).

3. Majitelia a prevádzkovatelia verejne prístupných priestorov musia zabezpečiť poriadkovú službu, ktorá zabezpečí včasné zistenie a bezodkladné odstránenie nežiadúceho stavu. Ostatní občania podľa svojich možností spolupôsobia v predchádzaní a na náprave nežiadúceho stavu, napr. upozornením na jeho vznik, rešpektovaním výzvy verejného činiteľa k obnoveniu verejného poriadku a pod.

4. Pre potreby tohto nariadenia sa pod pojmom verejný činiteľ rozumie volený funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu štátnej správy a samosprávy pokiaľ tento sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená.

 

VI.

SPOLOČNÉ a ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 28


V sporných prípadoch a v podrobnostiach rozhoduje o uplatnení tohto nariadenia starosta.

 

§ 29


Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zohor dňa 24. 3. 1995 Uznesením č. 4

Nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho zverejnení na vývesnej tabuli.

 

 

 


Ľubica Havranová

starostka obce Zohor

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie