Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


Obecné zastupiteľstvo Zohor, podľa par. 11 ods. 3 písm. g/ zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, par. 9 ods. 2 písm. a/ zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona NR SR číslo 151/1995 Z.z. sa na svojom zasadnutí dňa 8.8.1997 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Všeobecné záväzné nariadenie

o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva obce Zohor do vlastníctva iných osôb


Článok I

Úvodné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ″nariadenie″) upravuje:

 

a/ určenie bytov vo vlastníctve obce Zohor (ďalej len obce), ktoré sú predmetom prevodu vlastníctva,

b/ postup obce pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

c/ spôsob určenia ceny bytov a nebytových priestorov, príslušenstva domu.

 

Článok II

Predmet prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov

   

 

Predmetom prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov podľa tohto nariadenia sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce s výnimkou:

 

a/ bytov v rodinných domoch

b/ bytov, ktorých nájomcovia nemajú vysporiadané nedoplatky z vyúčtovania nájmu a služieb poskytovaných s nájmom bytu.

 

Článok III

Príprava prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov


1/ Činnosti súvisiace s prevodom vlastníctva bytov a nebytových priestorov budú vykonávať a zabezpečovať pracovníci obecného úradu, vrátane podania návrhu na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

2/ Táto činnosť podľa bodu 1/ tohto článku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

3/ Zmluvy o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov podpisuje starostka obce.

4/ Obec spravujúca bytový fond obce vydá nájomníkom potvrdenie o vysporiadaní všetkých záväzkov ku konkrétnemu bytu alebo nebytovému priestoru. Toto potvrdenie bude prílohou kúpnej zmluvy.

5/ Obecný úrad Zohor zabezpečí nasledovné podklady potrebné na vyhotovenie návrhov kúpnych zmlúv:

  • listy vlastníctva alebo iné doklady preukazujúce vlastnícke právo obce k domom, ktoré majú byť predmetom prevodu,
  • geometrické plány,
  • projekt stavby za predpokladu, že takýto dokument existuje a obecný úrad ho má k dispozícii,
  • obstarávajúcu cenu domu.

 

Článok IV

Spôsob určenia ceny bytu


1/ Cena bytu prevádzaného do vlastníctva nájomcu sa určuje nasledovne:

Cena za 1 m2 podlahovej  plochy bytu sa určuje tak, že z obstarávacej ceny domu sa odpočíta:

a/ pri byte základný štátny príspevok poskytnutý na porovnateľný družstevný byt podľa roku začatia výstavby domu.

b/ 2% opotrebenia za každý začatý rok veku domu a vydelí sa súčtom podlahovej plochy bytov v dome

Opotrebenie podľa bodu b/ sa vypočíta z obstarávacej ceny domu a celková výška zníženia obstarávacej ceny domu podľa bodov a/, b/, môže byť najviac 80%.

2/ Ak je súčasťou obstarávacej ceny domu iný nebytový priestor, obstarávacia cena domu sa odborným prepočtom zníži o časť prislúchajúcu nebytovému priestoru.

3/ Obec pri prevode vlastníctva bytu poskytne nadobúdateľovi zrážku z ceny vo výške 30%.

4/ Nadobúdateľ uhradí cenu bytu do 15 dní po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu v hotovosti.

 

Článok V

Zaokrúhľovanie


Výsledná cena bytu, nebytového priestoru a príslušenstva domu sa zaokrúhľuje na desiatky korún smerom dole.

 

Článok VI

Spoločenstvo

 

Zmluvu o výkone správy a zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vo vlastníctve obce pripravuje a uzatvára obec.

 

Článok VII

Uloženie finančných prostriedkov z predaja bytov a nebytových priestorov


1/ Na uloženie finančných prostriedkov získaných z predaja bytov a nebytových priestorov podľa tohto nariadenia zriadi obec osobitný účet:

”Fond rozvoja bývania” a to ešte pred podaním návrhu na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

2/ Použitie prostriedkov ”Fondu” podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 

Článok VIII

Pokuty a sankcie


1/ Za omeškanie s úhradou sa určuje pokuta vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Táto sankcia bude zmluvná pokuta uvedená v každej kúpnej zmluve.

2/ Výnosy z pokút podľa bodu 1/ sú príjmom Fondu rozvoja bývania.

 

Článok IX

Spoločné a záverečné ustanovenia


1/ Vo veciach týmto nariadením neupravených platia v plnom rozsahu ustanovenia zákona NR SR číslo 182/1993 Z.Z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona NR SR číslo 151/1995 Z.z. ako i ostatné všeobecné záväzné právne predpisy.

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva Zohor dňa 28. 11. 1997 a nadobúda účinnosť dňom 13.12.1997

 

 

V Zohore 8.8.1997                                                                    

 

 

 

 

Havranová Ľubica

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie