Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zohor  vydáva podľa  ustanovenia  § 23 ods. 4  zákona SNR  č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov toto záväzné nariadenie:


Dodatok (zmena) k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor

schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zohore dňa 14.11.2001 Uznesením č. 20

o zásadách vylepovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

 

Bod 2 sa ruší a nahrádza sa dodatkom nasledovne:

 

Čas volebnej kampane je stanovený prijatými aktuálnymi zákonmi, resp. inými ustanoveniami.

 

Záverečné ustanovenie

 

Dodatok schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 14.11.2001 a nadobúda účinnosť ihneď.

 

V Zohore, dňa 14.11.2001

  

Havranová Ľubica

starostka obce Zohor

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie