Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Obecné zastupiteľstvo v Zohore v súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadaní dňa 11. augusta 1998 Uznesením č. 24 schválilo


Všeobecné záväzné nariadenie

o zásadách vylepovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane


  ZÁSADY

Vylepovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane


Zastupiteľstvo obce ZOHOR vydáva podľa ust. § 23 ods. 4 zákona SNR v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie:

  1. Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách obce vyhradených obcou.
  2. Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce 30 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.
  3. Starosta zabezpečí rovnaké podmienky všetkým kandidujúcim stranám.
  4. Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s bodom č.1 tohto VZN tieto miesta na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane:

a) na vonkajšom oplotení športového areálu výlučne pozdĺž Lábskej ulice

  1. Na volebnú kampaň nemožno využívať miestny rozhlas s výnimkou oznamovania konania volebných zhromaždení.
  2. Porušenie tohto VZN sa postihuje podľa ust. § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Záverečné ustanovenie

 

Toto nariadenie bolo schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 11.8.1998 a nadobúda účinnosť 15 dní po vyvesení.

 


V Zohore dňa 11. 8. 1998

  

Havranová Ľubica

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie