Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


Obecné zastupiteľstvo v Zohore sa na základe ustanovenia § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. v znení zákona č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve s použitím § 6  a § 11 ods. 4, písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto


Všeobecne záväznom nariadení obce Zohor č. 1/2004, ktorým sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach obce Zohor


Článok 1
Základné ustanovenia


 1. Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa:
  1. domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu samosprávy,
  2. upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu samosprávy.

 

Článok 2


 1. Za sťažnosť sa podľa tohto VZN nepovažuje podanie:
  1. fyzickej osoby alebo právnickej osoby, podané orgánu samosprávy ako dopyt, ktorým sa nedomáha ochrany svojich práv,
  2. orgánu samosprávy, v ktorom upozorňuje na nesprávnu činnosť iného orgánu verejnej správy,
  3. ktorého vybavenie je upravené osobitným predpisom, (napr. zákon číslo 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom v znení neskorších predpisov, § 49, zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov),
  4. proti rozhodnutiu orgánu samosprávy vydanému v správnom konaní, ak je zrejmé, že podanie možno vybaviť v správnom konaní.
 2. Prednosta úradu, ktorému bolo doručené podanie označené ako sťažnosť, a toto podanie podľa odst. 1, písm. a) až c) VZN nie je sťažnosťou, je povinný zabezpečiť jeho vrátenie do piatich dní s uvedením dôvodu tomu, kto ho podal. Podanie podľa ods. 1, písm. d) VZN zašle prednosta úradu bezodkladne sťažovateľovi s poučením, a ak ide o neprávoplatné rozhodnutie, aj orgánu príslušnému na rozhodnutie o opravnom prostriedku, ak časť podania spĺňa náležitosti podľa tohoto VZN, vybaví sa táto časť ako sťažnosť.

 

Článok 3
Vybavovanie sťažností


 1. Pod pojmom vybavovania sťažnosti sa rozumie preskúmanie, prešetrenie a vybavenie sťažnosti.
 2. Pod pojmom preskúmanie sťažnosti sa rozumie činnosť spojená s oboznámením sa s obsahom sťažnosti, s jej zhodnotením zo skutkového hľadiska, právneho hľadiska, jej zamerania za účelom rozhodnutia, akým spôsobom a kto bude sťažnosť prešetrovať a vybavovať.
 3. Pod pojmom prešetrenie sťažnosti sa rozumie činnosť, pri ktorej sa skúma, aký má byť skutočný stav podľa platných právnych predpisov, analyzujú sa odchýlky skutočnosti od požadovaného stavu, ich rozsah, záväznosť, množstvo a skúmajú sa príčiny zisteného nežiadúceho stavu a následky.
 4. Pod pojmom vybavenie sťažnosti sa rozumie samostatné prešetrenie sťažnosti, prijatie opatrení na nápravu, ako aj kontrola ich plnenia, t.j. všetky úkony od prijatia sťažnosti až do oznámenia výsledku a zabezpečenia nápravy.

 

Článok 4
Prijímanie sťažností


 1. Obec Zohor – Obecný úrad Zohor prijíma sťažnosti prostredníctvom prednostu úradu.
 2. Týmto nie je dotknutá povinnosť ostatných zamestnancov obecného úradu a funkcionárov samosprávy prijímať sťažnosti a tieto postúpiť prednostovi úradu v deň prijatia sťažnosti na evidovanie a rozhodnutie o spôsobe ďalšieho vybavovania, resp. povinnosť vyhotovenia záznamu z podania ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní a jeho odstúpenia prednostovi úradu.
 3. Prijaté sťažnosti, na ktorých vybavenie alebo prešetrenie nie je príslušná obec, je prijímateľ sťažnosti povinný bezodkladne postúpiť prednostovi úradu, ktorý sťažnosť odstúpi orgánu príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.
 4. Každý zamestnanec, ktorý sa zúčastňuje na prešetrovaní sťažnosti, je povinný na požiadanie sťažovateľa, aby sa jeho totožnosť utajila, postupovať v súlade s ust. § 7, odst. 1 a 2 zákona o sťažnostiach.
 5. Prednosta úradu pri prijímaní sťažností postupuje v súlade s ust. §§ 5, 6, 7 a 8 zákona o sťažnostiach.

 

Článok 5
Evidencia sťažností


 1. Prednosta úradu zabezpečuje evidenciu sťažností v súlade s ust. § 10 zákona o sťažnostiach. Evidencia musí obsahovať:
  1. dátum doručenia sťažnosti,
  2. meno, priezvisko, adresu (názov, sídlo) sťažovateľa,
  3. predmet sťažnosti,
  4. proti komu sťažnosť smeruje,
  5. kedy a komu sa sťažnosť pridelila alebo postúpila na prešetrenie,
  6. výsledok prešetrenia,
  7. prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
  8. dátum odoslania oznámenia sťažovateľovi o výsledku šetrenia.
 2. Údaj o postúpení sťažnosti na vybavenie sa vyznačuje namiesto údaja uvedeného pod písmenom e) a údaje pod písmenom f) až h) sa v takom prípade neuvádzajú.
 3. Evidencia anonymných sťažností sa vedie podľa odst. 1 v rozsahu, v akom to ich obsah umožňuje.
 4. Opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená a predchádzajúca sťažnosť sa k nej pripojí.

 

Článok 6
Príslušnosť na vybavenie sťažnosti


 1. V súlade s ust. § 2, písm. b) a § 11, odst. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach na vybavenie sťažnosti je príslušný prednosta úradu.
 2. Na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra obce je príslušná komisia kontroly zriadená obecným zastupiteľstvom, ktorá zabezpečí prešetrenie týchto sťažností v súlade s  ustanoveniami zákona o sťažnostiach a VZN.
 3. V prípade vybavenia opakovanej sťažnosti proti činnosti obce a v prípade vzniku sporu o príslušnosť vybavenia sťažnosti postupuje prednosta úradu v súlade s ust. § 11, odst. 4 a 5 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 4. Sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať osoba:
  1. proti ktorej sťažnosť smeruje, ani osoba ktorá je tejto osobe podriadená,
  2. o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jej pomer k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, alebo k predmetu sťažnosti.

 

Článok 7
Prešetrenie sťažnosti


 1. Prednosta úradu zabezpečuje vybavenie sťažnosti a vedúci oddelení obecného úradu a vedúci organizácií zriadených obcou zabezpečujú prešetrenie sťažností postúpených na prešetrenie prednostom úradu v súlade s ust. §§ 17, 18, 19 a zo zákona o sťažnostiach.
 2. Prednosta obecného úradu a vedúci organizácií zriadených obcou, zabezpečia postúpenie písomností súvisiacich s prešetrovaním sťažností hlavnému kontrolórovi za účelom archivácie.
 3. Zodpovedný zamestnanec, ktorý je poverený prešetrením sťažnosti, vyhotoví o prešetrení sťažnosti zápisnicu. Zápisnica obsahuje miesto a čas prešetrenia predmetu sťažnosti, preukázané zistenia, dátum vyhotovenia zápisnice, mená a vlastnoručné podpisy osôb, ktoré sťažnosť prešetrovali, ako aj mená a podpisy osôb, ktorých sa zistenia priamo týkajú a ktoré boli oboznámené s obsahom zápisnice. Ak sa zistili nedostatky, v zápisnici sa určí kto, akým spôsobom a v akej lehote prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Zároveň sa určí povinnosť predložiť správu o ich splnení. V ďalšom sa postupuje v  súlade s ust. § 18, odst. 2 a 3 zákona o sťažnostiach.
 4. V prípade opakovanej sťažnosti podanej tým istým sťažovateľom v rovnakej veci, prednosta úradu prekontroluje, či pôvodná sťažnosť bola správne vybavená, pričom postupuje podľa ust. § 20, odst. 1 zákona o sťažnostiach. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v rovnakej veci neobsahuje nové skutočnosti, správnosť jej vybavenia sa opakovane nekontroluje a sťažovateľ sa neupovedomuje. O tejto skutočnosti sa vyhotoví úradný záznam do spisového materiálu v súlade s registratúrnym poriadkom obce.

 

Článok 8
Lehoty na vybavenie sťažnosti


 1. Lehota na vybavenie sťažnosti je do 30 dní, najviac však 60 dní odo dňa jej doručenia. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže prednosta úradu predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch predĺženia musí byť sťažovateľ bez zbytočného odkladu písomne informovaný.

 

Článok 9
Oznámenie o vybavení sťažnosti


 1. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol výsledok prešetrenia sťažnosti oznámený sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, aké opatrenia sa prijali na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

 

Článok 10
Kontrola a vybavenie sťažnosti


 1. Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavenia sťažnosti a plnenia opatrení prijatých na nápravu podľa VZN vykonáva hlavný kontrolór.
 2. Prednosta úradu je povinný kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia. Vyvodenie dôsledkov voči zamestnancom obce, ktorí sú zodpovední za ich nesplnenie, uplatní prostredníctvom starostu obce.
 3. Za nesprávne prešetrenie sťažnosti alebo jej nesprávne vybavenie je prednosta povinný navrhnúť starostovi obce vyvodenie dôsledkov (napr. zákon číslo 65/1965 Zb. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov) voči zodpovednému zamestnancovi.
 4. Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu ročne správu o vybavovaní sťažností za predchádzajúce obdobie. Správa obsahuje najmä počet prijatých a vybavených sťažností, proti komu smerovali, predmet a opatrenia vykonané na nápravu zistených nedostatkov.

 

Článok 11
Poriadková pokuta


 1. Prednosta úradu zabezpečí predloženie návrhu starostovi obce na uloženie poriadkovej pokuty za marenie prešetrovania sťažnosti alebo za nesplnenie povinnosti uvedených v zákone o sťažnostiach a vo VZN v súlade s ust. § 22 zákona o sťažnostiach od 500,- Sk do 5.000,- Sk. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenom termíne, najviac však do 10.000,- Sk.

 

Článok 12
Spoločné ustanovenia


 1. Trovy, ktoré vznikli v súvislosti s prešetrovaním a vybavením sťažnosti znáša obec.
 2. Zamestnanci obce sú povinní o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri vybavovaní sťažnosti zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ich môže oslobodiť ten, v koho záujme túto povinnosť majú alebo vo verejnom záujme s výnimkou ust. § 7, odst. 1 zákona o sťažnostiach starosta obce. Tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o štátnom tajomstve a služobnom tajomstve.

 

Článok 13
Vybavovanie petícií


 1. Petícia je spôsob uplatnenia práva občanov spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu i na orgány územnej samosprávy so žiadosťami a návrhmi.
 2. Podané petície musia mať písomnú formu a musia obsahovať údaje uvedené v § 4, odst. 4 zákona č. 85/1990 Zb. v znení zákona číslo 242/1998 Z. z. o petičnom práve.
 3. Petície prijíma a ich vybavenie zabezpečuje prednosta úradu.
 4. Prijať petíciu sú povinní všetci zamestnanci obce a tieto sú povinní postúpiť prednostovi úradu na zabezpečenie ich vybavenia v lehote do dvoch pracovných dní.
 5. Prednosta úradu zabezpečí postup pri vybavení petície.
  • Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný zabezpečiť jej vybavenie, zabezpečí do 10 dní postúpenie petície príslušnému orgánu a zabezpečí oznámenie o tejto skutočnosti tomu, kto petíciu podal.
  • Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície prednosta úradu zabezpečí jej posúdenie a rozhodnutie ústrednému orgánu štátnej správy pre petície (§ 20, písm. a), odst. 1 zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstva a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení zákona NR SR č. 74/1995 Z. z.) bez zbytočného odkladu.
  • Ak petícia má také vecné nedostatky, ktoré neumožňujú jej prešetrenie, prednosta úradu zabezpečí vyzvanie osoby, ktorá petíciu podala, aby ich odstránila v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania.
  • Prednosta úradu je povinný zabezpečiť prešetrenie a vybavenie petícií tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Prednosta úradu zabezpečí písomné oznámenie o výsledku vybavenia petície do 30 dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá podala petíciu alebo osobe určenej na styk s orgánom samosprávy. Ak nie je možné vybaviť petíciu v tejto lehote, prednosta úradu zabezpečí písomné oznámenie osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30 dňovej lehote.
  • Ak je predmetom petície činnosť orgánov obce a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie zriadenej obcou, pri vybavovaní petície sa postupuje v súlade s článkom 7 tohoto VZN.
 6. Ak vzišla petícia zo zhromaždenia (Zákon číslo 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve), postupuje sa podľa ust. § 1, 2 a 5 zákona č. 85/1990 Zb. v znení zákona číslo 242/1998 Z. z. o petičnom práve s tým, že musí byť uvedené, z akého zhromaždenia vzišla a ako bola v zhromaždení schválená. Petičným výborom sa rozumie zvolávateľ zhromaždenia.
 7. Pri vybavovaní petície je prednosta úradu oprávnený vyžadovať súčinnosť zainteresovaných v rozsahu ust. § 6a) zákona číslo 85/1990 Zb. v znení zákona číslo 242/1998 Z. z. o petičnom práve.
 8. Každý, kto sa podieľa na vybavovaní petícií, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej vybavovaním.
 9. Na prijímanie, evidovanie, vybavovanie petícií sa primerane použijú ust. čl. 5 - 9 tohoto VZN.

 

Článok 14
Záverečné ustanovenia


 1. Pri uplatňovaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve.
 2. Na tomto nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa 26. marca 2004 .
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Ľubica  HAVRANOVÁ

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie