Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


Obecné zastupiteľstvo v Zohore na základe ustanovenia § 3 ods. 6, § 4 ods. 5 , § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s použitím § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    vydáva   pre katastrálne územie obce Zohor toto


Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor č. 2/2004

o  chove,  vodení  a  držaní  psov  na  území  obce Zohor

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia


 1. Účelom tohto nariadenia je  evidovať chov psov, stanoviť podrobnosti o vodení psov, určiť miesta, kde je voľný pohyb a vstup so psom zakázaný, ako aj stanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psom.
 2. Účelom tohto nariadenia je tiež zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce, zabezpečiť verejný poriadok a  čistotu v obci.
 3. Účelom tohto nariadenia je takisto zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, nerušeného užívania bytov a ich spoločných zariadení a priestorov, a tiež zlepšenie hygieny v obytných, medziblokových priestoroch a na verejných priestranstvách.
 4. Nariadenie sa vydáva tiež v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
 5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

 

Článok  2

Základné ustanovenia


 1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce  Zohor.
 2. Na území obce Zohor možno chovať a držať psov len vtedy, ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy a len ak sa dodržia obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
 3. Za chov psov sa v podmienkach obce Zohor považuje aj chov na podnikateľské a iné zárobkové účely.

 

Článok 3

Vodenie psa


 1. Vodenie psa je možné len v súlade s ustanovením osobitného predpisu (§ 4 zákona č. 282/2002 Z. z.).
 2. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný
  1. v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy preukázať sa občianskym preukazom, očkovacím preukazom zvieraťa a dokladom o zaplatení miestneho poplatku za psa,
  2. zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby alebo aby sa nepoužilo na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zložiek alebo obecnej polície.
 3. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval ľudí alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí.
 4. Nebezpečného psa môže mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov vodiť len osoba, ktorá je schopná plne zvládnuť vedeného psa.
 5. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes vždy nasadený náhubok.
 6. Za psa zodpovedá vždy držiteľ psa alebo osoba, ktorá ho vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
 7. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej ochrane alebo krajnej núdzi, oznámiť obci.
 8. Vstup so psom sa v intraviláne obce Zohor zakazuje na nasledovné miesta a lokality: 
  1. na detské ihriská a pieskoviská,
  2. na cintorín,
  3. na štadióny a iné verejnosti prístupné športoviská (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré priviedli na športovisko za účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia),
  4. na miesta označené zákazom „Zákaz vodiť psov“ (uvedené sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a obecnej polície pri výkone služobných povinnosti a na psov vodiacich nevidiacich občanov).
 9. Na verejné priestranstvá (autobusová a železničná stanica, ulica s obchodmi a službami, parky, oddychové zóny), do verejných budov, dopravných prostriedkov a v spoločných priestoroch obytného domu (napr. chodba, výťah, suterén) je povolené vodiť psa len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
  • pes musí mať okrem vôdzky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov aj nasadený ochranný košík,
  • pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať (pachom, nečistotami) okolie.
 10. Je zakázané vstupovať so psom a psa chovať a držať
  • v školách, v škôlkach a v ostatných školských zariadeniach,
  • v domoch, kde sú spoločné zariadenia pre deti,
  • v zariadeniach verejného a spoločného stravovania, potravinárskej výroby,
  • v obchodoch s potravinami,
  • v zdravotníckych zariadeniach,
  • vo verejných spoločných ubytovacích zariadeniach a prevádzkárňach; tento zákaz sa vzťahuje aj na byty, ktoré s týmito zariadeniami, ubytovňami, a prevádzkarňami bezprostredne súvisia.
  • je zakázané psa uviazať a ponechať ho samého na verejnom priestranstve (napr. pred obchodom).

 

Článok 4

Znečisťovanie verejných priestranstiev


 1. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný
  1. zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),
  2. na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – trus umiestniť do igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z trusu do okolia.

 

Článok 5

Evidencia psov

 

 1. Obec vedie evidenciu psov osobitne za každý rodinný dom alebo byt.
 2. Držiteľ psa ja povinný prihlásiť psa do evidencie v súlade s platnou právnou úpravou a to na Obecnom úrade v Zohore, na referáte daní a poplatkov.
 3. Do evidencie sa zapisuje:
  • evidenčné číslo psa,
  • tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní, ak ho pes má,
  • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
  • umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
  • skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo krajnej núdzi,
  • úhyn psa dokladovaný potvrdením o zneškodnení kadáveru v kafilérii v súlade s citovaným zákonom (282/2002 Z.z.)
  • stratu psa.
 1. Každý držiteľ psa je povinný pred jeho zaevidovaním predložiť aj veterinárne potvrdenie o tom, že bol pes veterinárne vyšetrený a očkovaný proti besnote.
 2. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočností alebo údaje nahlásiť na referáte daní a poplatkov.
 3. Po splnení oznamovacej povinnosti a zaevidovaní psa do evidencie, vydá obec držiteľovi psa evidenčnú známku psa, ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Na známke sa uvedie
  a) názov – obec Zohor,
  b) evidenčné číslo psa,
  c) v prípade, že sa jedná o nebezpečného psa, známka sa bude farebnej odlišovať a bude na nej údaj - nebezpečný pes.
 4. Známka je neprenosná na iného psa. Jej stratu, odcudzenie, zničenie, je držiteľ psa povinný nahlásiť obci do 14 dní odo dňa, kedy túto skutočnosť zistil. Obec za poplatok 50,- Sk vydá držiteľovi psa náhradnú známku.
 5. Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku psa, ktorou sa preukazuje totožnosť psa. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa.
 6. Prvá evidenčná známka sa poskytuje bezplatne. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky obec Zohor vydá náhradnú známku za úhradu vo výške 50,- Sk.

 

Článok 6

Spoločné a záverečné ustanovenia


 1. Všetky subjekty určené v tomto nariadení sú povinné v súlade s ust. § 5 ods. 2 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,  do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia vymedzené miesta viditeľne označiť.
 2. Obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou za porušovanie povinností podľa tohto nariadenia a  zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,  ukladať pokuty až do výšky 5.000,- Sk.
 3. Pri uplatňovaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( Správny poriadok ).
 4. Na tomto nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa 26. marca 2004 .
 5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

  

V Zohore, dňa 26. marca 2004


 

 

  

Ľubica HAVRANOVÁ

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie