Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


Obecné zastupiteľstvo v Zohore podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva


Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2004,

o spôsobe úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu


Čl. I.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 o spôsobe úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. V čl. 10 sa odsek 2 nahrádza týmto znením:
    „2. Výška príspevku je 0,99 €/obed. „
  2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia v znení Dodatku č. 1 až 3 ostávajú bez zmeny.


Čl. II.


  1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa 16.09.2011.
  2. Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.V Zohore dňa 16.09.2011

JUDr. Eva Michalinová
starostka obce
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie