Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č. 3/2004 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor č. 3/2004 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu schválené dňa 26.03.2004 uznesením č.14, v znení dodatku č. 1 schváleného dňa 09. 12.2007 uznesením č. 9, sa dopĺňa nasledovne:

 

 

 

 

 

I.

 

 

 (1)    V článku II. sa za § 8 vkladajú nové paragrafy § 9 a § 10, ktoré vrátane nadpisu znejú nasledovne:


 

 

§ 9

Výška úhrady a spôsob platenia za dovoz obeda

 

 

 

 

1. Úhrada za dovoz obedov je stanovená vo výške 8,- Sk za každý obed.

 

2. Úhradu za túto službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom mu bola poskytovaná, najneskôr do 5-teho dňa nasledujúceho mesiaca.

 

 

 

 

§10

 

Príspevok na obedy

 

 

 

 

1.  Príspevky na obedy sa poskytujú školskej jedálni resp. inému stravovaciemu zariadeniu pre občanov s trvalým pobytom v Zohore, ktorí sa stravujú alebo odoberajú obedy a:

 

  1. dovŕšil vek 70 rokov alebo
  2. v ostatných prípadoch na základe uznesenia obecného zastupiteľstva.

 

2.  Výška príspevku je 25,- Sk/obed.

 

3.  Príspevok sa poskytuje ŠJ resp. inému stravovaciemu zariadeniu pre občanov uvedených v bode 1., a to formou úhrad dodávateľských faktúr za obedy s priloženým zoznamom občanov.

 

 

 

(2)    Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia ostávajú bez zmeny.

 

 

 

II.

 

 

 

(1)    Na tomto dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa 25. júla 2008 uznesením č. 14.

 

(2)    Tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Michalinová

 

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie