Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


Obecné zastupiteľstvo v Zohore v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Zákona č. 195/98 Z.z. o sociálnej pomoci a na základe vydáva

 

 Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 3/2004

o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 

Čl. I

Právna ochrana občana pred platením úhrady

neprimeranej jeho prímu a majetku

a rodinným pomerom


§ 1


Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa príjmu a majetku.

 

§ 2


Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa opatrovateľská služba poskytuje.

 

§ 3


Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa od príjmu občana odpočíta úhrada za inú sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť poskytovateľovi inej  sociálnej služby.

 

§ 4


Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší alebo rovný ako 1,2 násobok sumy životného minima.

   

 

Čl. II

Druhy sociálnych služieb poskytovaných obcou


Obec Zohor v rámci svojej prenesenej kompetencie podľa zákona č. 453/2003 Z.z. rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu.

 

§ 5

Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba


Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby a má trvalý pobyt na území obce.

 

§ 6

Rozsah opatrovateľských úkonov v rámci opatrovateľskej služby


 1. Nevyhnutné životné úkony:
  1. bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC a pod.
  2. kúpanie vrátane umytia vlasov
  3. donáška alebo dovoz obeda, alebo iného jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití,
  4. starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie
  5. dohľad

 

 1. Nevyhnutné práce v domácnosti:
  1. donáška uhlia, dreva, kúrenie, čistenie vykurovacích telies, donáška vody
  2. nákup a ďalšie práce súvisiace s prevádzkou domácnosti
  3. práce spojené s udržiavaním domácnosti
  4. príprava a varenie raňajok, obeda, olovrantu, večere
  5. pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne.

 

 1. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím:
  1. sprievod na lekárske vyšetrenie, vyzdvihnutie liekov v lekárni
  2. vybavovanie úradných záležitostí
  3. predčítanie úradných textov pre nevidiacich

 

§ 7

Výška úhrady za opatrovateľskú službu


-          je stanovená hodinovou sadzbou, a to 15,- Sk za jednu hodinu opatrovateľskej služby.

 

 

§ 8

Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu


Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom opatrovateľskú službu poberá, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

 

 

Čl. III

Spoločné a záverečné ustanovenia


 1. ak občan, od ktorého sa vyžaduje úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu, neohlásil výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na výšku úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, obec rozhodne o povinnosti tohto občana platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu v celom rozsahu.
 2. obec je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Čl. IV

Účinnosť


Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Zohor o úhradách za opatrovateľskú službu bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 14/2004 zo dňa 26.3.2004 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

 


Ľubica Havranová

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie