Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


Obec Zohor na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor č. 5/2004

o školských obvodoch základných škôl na území obce Zohor

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

1.         Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási, ak mu to kapacita školy dovoľuje. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

 

Čl. 2

Školské obvody

 

1.         Obec vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom.

2.         Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť.

3.         Obec Zohor týmto všeobecne záväzným nariadením určuje školský obvod Základnej školy v Zohore, Obchodná 7, Zohor, na celé územie obce Zohor.

 

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

 

1.         Toto Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch základných škôl na území obce Zohor bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zohor dňa 26. marca 2004, č. uznesenia 14/2004 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

 

 

 

 

Ľubica Havranová

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie