Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


Obec Zohor na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a pohrebníctve, v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o správe cintorína a zabezpečení poriadku na cintoríne v obci Zohor – cintorínsky poriadok.


Článok I.

Úvodné ustanovenia


Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie cintorínov ako verejných zdravotne – technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby cintoríny boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom a aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné predpisy.

 

Tento cirkevný poriadok sa týka cintorína v obci Zohor a zabezpečuje:

 

 1. správu cintorína
 2. postup pri pochovávaní mŕtvych na cintoríne a starostlivosť o prepožičané miesto na hrob alebo urnu
 3. dodržiavanie zdravotných a iných predpisov – v prípade úmrtia
 4. exhumáciu
 5. ukladanie spopolnených pozostatkov
 6. služby, súvisiace s úmrtím ako aj následné služby, napr. budovanie stavieb (hroby, náhrobné kamene, rámy a pod.)
 7. prístup na cintorín a správanie pozostalých (aj návštevníkov) na cintoríne
 8. využívanie domu smútku
 9. zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu, resp. odstránenie urny, alebo odstránenie náhrobného kameňa, rámu a pod. 
 10. stanovenie výšky poplatkov a ich vyberanie za hroby, služby a zariadenia 
 11. rozsvecovanie svetiel na hroboch 
 12. osobitné ustanovenia 
 13. kontrolnú činnosť 
 14. ukladanie sankčných opatrení 
 15. prechodné a záverečné ustanovenia

 

Článok II

Správa cintorína


Obec Zohor zriadila cintorín a v jeho priestore i urnový háj so súhlasom orgánu hygieny. O vonkajší vzhľad, čistotu, výsadbu a udržiavanie zelene (stromov) na cintoríne sa starajú určení zamestnanci Obecného úradu.

Udržiavanie Domu smútku a pohrebné služby zabezpečuje jeho nájomca, t.j. prevádzkovateľ cintorína. Zároveň zabezpečuje komplexné požiadavky občanov s cieľom zvýšenia úrovne pohrebných služieb a dôstojnosti pohrebov.

 

Cintorín bol rozdelený na jednotlivé časti:

 • miesta určené pre hroby
 • priestor pri Dome smútku – urnový háj, určený na uloženie urien, v ktorých sú spopolnené ostatky mŕtvych
  Ukladať urny je možné okrem urnového hája  i na náhrobných kameňoch na hroboch, resp. do hrobov, v ktorých spočívajú príbuzní spopolnených mŕtvych.
 • miesta vyhradené ako chodníky
 • priestory pre sadovú úpravu (zeleň)  a inú (lavičky)
 • priestory pre uloženie kontajnerov na odpad 
  

 

Článok III

Postup pri pochovávaní mŕtvych na cintoríne a starostlivosť o prepožičané miesto na hrob alebo urnu


Mŕtvi sa ukladajú do zeme na cintoríne. Uloženie mimo cintorína môže povoliť príslušný orgán miestnej samosprávy, t.j. obecný úrad, len z dôvodov hodných osobitného zreteľa so súhlasom okresného hygienika.

 

Rakvy, v ktorých sa mŕtvi pochovávajú, musia byť dôkladne utesnené. Ak to vyžadujú klimatické podmienky, na dne rakvy musí byť tesniaca vložka, prípadne vrstva absorbčnej hmoty.

 

Uloženie mŕtvych do zeme sa má vykonať spravidla na cintoríne, v územnom obvode ktorého osoba zomrela, resp. pred úmrtím žila. Pochovať mŕtveho na inom cintoríne možno len s povolením príslušného obecného úradu, do obvodu ktorého tento cintorín patrí.

 

Telo mŕtveho musí byť uložené v zemi na dobu, ktorá so zreteľom na zloženie pôdy nesmie byť kratšia ako 10 rokov (t.j. počas tlecej doby). Miesto na hrob sa prepožičiava minimálne počas tlecej doby a miesto na urnu na 25 rokov od prvého uloženia. Dĺžku tlecej doby určí na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu okresný hygienik pri zriadení cintorína      (§ 20 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 46/1985 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak to pomery dovoľujú, je možné prepožičať miesto na hrob ešte na ďalšiu dobu. Prepožičaním miesta na hrob vzniká právo na užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo prvýkrát prepožičané a toto právo prechádza na osoby jemu blízke. Nikto nemá právo na prepožičanie určitého miesta. Obecný úrad je však povinný v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb objednáva. O prepožičaní miesta na hrob sa od                01. 01. 2006 a následne bude robiť písomná zmluva a to na nové hrobové miesta a priebežne na všetky hrobové miesta na cintoríne (návrh písomnej zmluvy tvorí prílohu č. 1).

 

Na základe uvedenej zmluvy v medziach určených týmto VZN bude mať objednávateľ právo:

 1. zriadiť na prepožičanom mieste hrob
 2. uložiť do zeme telo alebo spopolnené pozostatky zosnulého
 3. upraviť povrch miesta (urobiť náhrobný kameň, vysadiť kvety a pod.)

 

Právo na miesto pre hrob môže previesť len Obecný úrad a to na písomný návrh dediča oprávnenej osoby. Dohody oprávneného o prevode práva na miesto s treťou osobou nie sú pre Obecný úrad záväzné.

 

Právo na miesto sa preukazuje:

 1. v starších prípadoch cintorínskou evidenciou, ktorú vedie Obecný úrad, alebo potvrdením o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, ale aj iným hodnoverným dokladom (zmluvou a pod.)
 2. v nových prípadoch písomnou zmluvou – potvrdením o zaplatení poplatku
  Potvrdenie o zaplatení poplatku môže byť uvedené aj v písomnej dohode.

 Záujemca o hrobové miesto by mal dokladmi dokázať, že dedičia ani osoby, ktoré sa o toto miesto starali už nežijú. Pokiaľ sú splnené podmienky pre zmenu prenajímateľa hrobového miesta, t.j. aj dané miesto je voľné alebo preukázateľne uvoľnené a prenájom nie je obnovený (zomrú dedičia alebo osoby starajúce sa o miesto) a vyhľadávanie nemalo kladný výsledok, miesto možno prideliť a vybrať poplatok.

 

O prepožičaní miesta (jednohrob, dvojhrob, trojhrob, detský hrob a miesto na urnu) bude medzi Obecným úradom a objednávateľom uzatvorená písomná zmluva, na základe ktorej má objednávateľ právo zriadiť hrob, uložiť do zeme telo zosnulého alebo uložiť na určené miesto spopolnené pozostatky a povinnosť upraviť povrch miesta (vybudovať náhrobný kameň, rám a pod.), ako aj riadne sa starať o kvetinovú výzdobu a zeleň.

 

Poverený zamestnanec Obecného úradu vedie evidenciu o všetkých, aj voľných miestach na cintoríne. Na požiadanie môžu občania do evidencie nahliadnuť.

 

Článok IV.

Dodržiavanie zdravotných a iných predpisov – v prípade úmrtia


Mŕtvi sa dočasne ukladajú v dome smútku v Zohore a to najneskôr do ôsmich hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo telo zomretej osoby umiestnené v obdobnom zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych v krematóriu, na cintoríne alebo prevezené na pitvu. Do ôsmich hodín sa nepočíta čas medzi 22. a 6. hodinou. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, ale nie pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve, ak ide o súdnu pitvu, tak po súhlase prokurátora alebo vyšetrovateľa.

 

Článok V.

Exhumácia


Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo zosnulého vyňať zo zeme (exhumovať) len na základe povolenia hygienika, rozhodnutia príslušného súdu a to za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa cintorína.

 

Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne (ak sa preukáže, že sa najbližší o nej dohodli). Telá osôb zosnulých počas karantény sa nesmú exhumovať pre uplynutím spravidla dvoch rokov od pohrebu. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

 

Článok VI.

Ukladanie spopolnených pozostatkov


Spopolnenie mŕtvych sa smie vykonávať len v krematóriách.

 

Na cintoríne v Zohore sa spopolnené ostatky mŕtvych v urnách ukladajú:

 • na urnovom háji, ktorý sa nachádza vedľa domu smútku
 • na náhrobnom kameni – na vonkajšej strane hrobu, resp. do hrobu, v ktorom je pochovaný rodinný príslušník – príbuzný spopolneného mŕtveho.

 

Článok VII.

Služby súvisiace s úmrtím, ako aj následné služby, napr. budovanie stavieb (hroby, náhrobné kamene, rámy a pod.)


Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu a pritom:

 

 • základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované na únosnosť pôdy
 • plocha hrobu musí byť vo vonkajších rozmeroch:
  1, pri hrobe dospelej osoby 120 x 240 cm
  2,
  pri dvojhrobe dospelej osoby 210 x 240 cm
  3,
  pri prehĺbenom hrobe 140 x 240 cm
  4,
  pri detskom hrobe do 10 r. 70 x 120 cm 
 • vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so zreteľom na úroveň okolia hrobu 
 • uličky medzi hrobmi musia byť 30 cm 
 • uličky medzi radami hrobov sú určované individuálne v rozpätí 40 – 80 cm 
 • predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov 
 • pri stavbe náhrobného kameňa musia jednotlivé kusy do seba zapadať 
 • pri svahovitosti terénu musí stavba sledovať okolie terénu.

 

Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad okolie hrobu vyčistiť a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Stavebník zároveň zodpovedá za prípadné škody, ktoré spôsobil na susedných hroboch a je povinný ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Nie je prípustné bez súhlasu správy cintorína odpredávať alebo odstraňovať stavby, ani odnášať z cintorína časti náhrobných kameňov. Na odstránenie hrobovej výzdoby a kvetov sú v objekte cintorína umiestnené dva kontajnery.

 

Článok VIII.

Prístup na cintorín a správanie pozostalých (a návštevníkov) na cintoríne


Cintorín je verejnosti prístupný denne. Deti vo veku do 10 rokov by mali na cintorín vchádzať alebo navštevovať ho v sprievode svojich rodičov, resp. dospelých osôb. Je zakázané vchádzať do cintorína na osobných motorových vozidlách. Návštevníci cintorína sú povinný správať sa primerane k piete miesta. Okrem toho sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

 

Na cintoríne je zakázané fajčiť, odhadzovať nedopalky cigariet a odpadky, vodiť psov, jazdiť na bicykli alebo iných dopavných prostriedkoch, robiť hluk a výtržnosti, zhadzovať náhrobné kamene, bezdôvodne šliapať po hroboch a rámoch, zneuctievať ich (napr. farbou, kresbami a pod.) ničiť príslušenstvo hrobov a náhrobných kameňov, ako aj zariadenia cintorína a konať akýmkoľvek spôsobom proti základným princípom morálky a mravnosti.

 

Článok IX.

Využívanie domu smútku


Dom smútku v Zohore slúži na dočasné uloženie tela a na rozlúčenie so zomretými. V dome smútku je okrem obradnej miestnosti zriadená vhodná miestnosť pre dočasné uloženie mŕtvych.

   

 

Článok X.

Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu, resp. odstránenie urny alebo odstránenie náhrobného kameňa, rámu a pod.


Odpadky a podobné predmety (suché kytice a vence) je dovolené odhadzovať len na vyhradených miestach a len do vyhradených nádob – kontajnerov, nachádzajúcich sa na začiatku a na konci cintorína.

 

Článok XI.

Stanovenie výšky poplatkov a ich vyberanie za hroby


Poplatky za hrobové miesta pre občanov určuje Obecné zastupiteľstvo v Zohore na daný časový úsek. Cenník poplatkov je súčasťou tohto VZN a tvorí prílohu č. 2.

 

Článok XII.

Rozsvecovanie svetiel na hroboch


Pozostalí, príbuzní mŕtvych a návštevníci môžu rozsvecovať svetlá na hroboch ako aj na obvyklých miestach (pred hlavným krížom v strede cintorína) len s najväčšou opatrnosťou, aby sa predišlo nežiadúcim javom (vznik požiaru).

 

Prevádzkovateľ cintorína je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel (sviečok, kahancov a pod.) obmedziť alebo celkom zakázať.

 

Článok XIII.

Kontrolná činnosť


Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:

 

 1. poverení zamestnanci Obecného úradu v Zohore
 2. poslanci Obecného zastupiteľstva v Zohore v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Článok XIV.

Ukladanie sankčných opatrení


Porušenie ustanovení tohto VZN sa bude posudzovať v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti poriadku v správe alebo ako porušenie VZN v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Starostka obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v prípade porušenia tohto VZN uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Článok XV.

Prechodné a záverečné ustanovenia


Toto VZN – cintorínsky poriadok na území obce Zohor bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zohor dňa 09. 11. 2005 č. uznesenia 5

 

Toto VZN – cintorínsky poriadok ruší Cintorínsky poriadok zo dňa 19. 10. 1984.

  

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

 

Zmluva o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor,

ktorú v zmysle § 43 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka s použitím vyhl. MZd. SR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a pohrebníctve v znení neskorších právnych predpisov uzatvorili medzi sebou z jednej strany:

 

1. Obec Zohor

zastúpená Evou Michalinovou, starostkou obce

Sídlo:

IČO:

Bankové spojenie:

ďalej len ako správca cintorína

a z druhej strany

 

 

2. ........................

Bydlisko:

Rodné číslo:

Číslo OP:

ďalej len ako občan,

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok:

 

 

Článok I.

Predmet zmluvy


 1. Správca cintorína prepožičiava občanovi miesto na hrob/miesto na urnu o výmere ................. m2, ktoré miesto sa nachádza na cintoríne vedenom v kat. území Zohor ako parc. č. ............ .
 2. Presné označenie miesta na hrob/miesta na urnu na cintoríne zabezpečí správca cintorína. V evidencii uvedie okrem osobných údajov občana aj dobu, na akú sa miesto na hrob/miesto na urnu prepožičiava.
 3. Občanovi na základe tejto zmluvy vzniká právo na užívanie miesta na hrob/miesta na urnu a po jeho smrti prevádza na osoby jemu blízke.
 4. Občan sa zaväzuje prepožičané miesto na hrob/miesto na urnu na svoje náklady udržiavať a po jeho smrti táto povinnosť prechádza na osoby jemu blízke, na ktoré prejde právo na užívanie miesta na hrob/miesta na urnu.

 

 

Článok II.

Trvanie prepožičania


 1. Miesto na hrob/miesto na urnu sa občanovi prepožičiava na dobu ........................      (nesmie byť kratšia ako 10 rokov, resp. kratšia ako tlecia doba a miesto na urnu na 25 rokov)
 2. Po uplynutí dojednanej doby, ak to pomery cintorína umožnia, správca cintorína po dohode s občanom, príp. osobou jemu blízkou zmluvou o prepožičaní miesta na hrob/miesta na urnu predĺži.

 

Článok III.

Odplata


 1. Občan sa zaväzuje zaplatiť za prepožičanie miesta na hrob/miesta na urnu za dobu trvania prepožičania podľa článku II. tejto zmluvy celkovú sumu ............ Eur.
 2. Suma je splatná pri podpise tejto zmluvy a to na celú dobu prepožičania uvedenú v bode 1. článku II. tejto zmluvy vopred.

 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny možno vykonať iba v písomnej forme na základe úplného a vzájomného súhlasu obidvoch zmluvných strán.
 2. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z nich každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na znak svojho súhlasu zmluvu vlastnoručne podpísali.

 

 

 

V Zohore, dňa.....................

 


__________________                                                          __________________________

správca cintorína                                                                                       občan

 

 

 


 

Príloha č. 2

 

 

Cenník poplatkov za hroby

Poplatky za hrobové miesta sú nasledovné:

 

Jedno hrob                                                                 350,- Sk/10 rokov

Dvoj hrob                                                                  600,- Sk/10 rokov

Troj hrob                                                                    750,- Sk/10 rokov

Detský hrob                                                               200,- Sk/10 rokov

Urna                                                                          200,- Sk/10 rokov

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie