Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Obecné zastupiteľstvo v Zohore  podľa § 4 ods. 3 písm. d), i) a n) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

 

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 2/2010 o podnikateľskej činnosti  a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zohor

 

Čl. I.


Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2010 o podnikateľskej činnosti  a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zohor sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. V čl. 5 ods. 1 sa slová „pondelok až nedeľa v rozsahu medzi 06.00 až 22.00 h“ nahrádzajú slovami „nedeľa až štvrtok v rozsahu medzi 06.00 až 23.00 h a piatok až sobota v rozsahu medzi 06.00 až 24.00 h“.
  2. V čl. 5 ods. 1 na konci sa pripája táto veta: „Povoľuje sa v piatok a v sobotu prekročiť zatváraciu hodinu v pohostinských zariadeniach maximálne o 2 hodiny po skončení všeobecnej prevádzkovej doby. Počas tejto doby nesmú byť do pohostinských zariadení vpustené ďalšie osoby.“
  3. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia ostávajú bez zmeny.

 

Čl. II.


  1.  Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore  dňa 18.03.2011.
  2. Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 


 

 

 

JUDr. Eva Michalinová

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie