Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


 

Obec Zohor vydáva podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) toto všeobecne záväzné nariadenie.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 Obce Zohor o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia


Článok 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje základné pojmy, povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
 2. Toto VZN vymedzuje tiež malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú od oznamovacej povinnosti a platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia oslobodené.

 

 

Článok 2

Základné pojmy

 1. Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné alebo plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej či fyzikálnej zmene v ovzduší alebo spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí a ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ich obťažujú alebo poškodzujú majetok.
 2. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia pre účely tohto VZN ( zmysle § 3 ods. 2 písm. c. zákona č. 478/2002 Z.z.) sú malé zdroje znečisťovania ovzdušia ( ďalej len MZZO). Ide o:
 1. technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW,
 2. ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ( napr. stolárstva, lakovne, pekárne, atď.),
 3. plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušia ( napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi a pod.),
 4. pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie (ďalej len „mobilný zdroj“)
 1. Prevádzkovateľom MZZO je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo fyzickú možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len prevádzkovateľ) na území obce.

 

Článok 3

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

 1. Prevádzkovatelia MZZO sú povinní:
 1. uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s podmienkami na prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami, musia voliť najlepšiu dostupnú technológiu s prihliadnutím na primeranosť výdavkov a ich obstaranie a prevádzku v súlade s podmienkami určenými obcou Zohor. V prípade potreby prevádzkovateľ je povinný na vyzvanie obce Zohor priložiť aj odborný posudok,
 2. umožniť prístup zamestnancom obce Zohor za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly MZZO, jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady,
 3. vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou Zohor,
 4. viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať obci Zohor údaje podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok,
 5. oznámiť každoročne do 15. februára obci Zohor za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín a o druhu účinnosti odlučovacích zariadení ,
 6. neprekročiť tmavosť dymu ( Ringelmannova stupnica),
 7. v zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase obce Zohor.
 1. Povinnosti podľa ods. 1 písm. b, d, a e, sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka).

 

 

Článok 4

Povinnosti prevádzkovateľov mobilných zdrojov

 1. Prevádzkovatelia mobilných zdrojov sú povinní dodržiavať ustanovenia § 21 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší.
 2. Prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Zohor majú okrem povinností uvedených v zákone osobitnú povinnosť: Pri zastavení motorového vozidla na čas dlhší ako 5 minút na území obce Zohor ( pri parkovaní, vykladaní a nakladaní tovaru, pri opustení vozidla a pod.) je vodič povinný vypnúť motor s výnimkou motorových vozidiel, u ktorých si chod motora vyžaduje technologické zariadenie využívané v čase zastavenia.

 

 

Článok 5

Oprávnenia a povinnosti obce Zohor

Obec Zohor ako orgán ochrany ovzdušia v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ovzduší:

 1. dáva súhlas na povoľovanie stavieb MZZO a ich užívanie,
 2. kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa MZZO,
 3. ukladá prevádzkovateľom MZZO, ktorí si neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší, naväzujúcimi právnymi predpismi a týmto nariadením opatrenia na nápravu,
 4. ukladá prevádzkovateľom MZZO za porušenie právnych predpisov ochrany ovzdušia a tohto nariadenia pokuty,
 5. môže nariadiť odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky pri splnení podmienok ustanovených v § 38 ods.10 zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší,
 6. určuje podmienky na prevádzku MZZO,
 7. dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení MZZO,
 8. rozhoduje o poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje MZZO ( § 2 ods.2 zákona č. 401/1998 Z.z.),

 

 

Článok 6

Výška poplatku

 1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa § 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na území obce Zohor. 
 2. Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované MZZO v obci Zohor a jeho maximálna výška je 20 000 Sk (663,87 €).
 3. Výška poplatku prevádzkovateľa MZZO je závislá od:
  1. príkonu alebo veľkosti prevádzkovaného zdroja,
  2. druhu používaného paliva alebo suroviny, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú,
  3. množstva spotrebovaného paliva alebo látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú,
  4. technického stavu zdroja,
  5. množstva spracovaného alebo spotrebovaného materiálu, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú,
  6. množstva a druhu skladovaného materiálu, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú,  
  7. druhu stavieb, zariadení a činností výrazne znečisťujúcich ovzdušie.

 

 1. Výška poplatku podľa palivovej základne a množstva druhu spotrebovaného paliva za predchádzajúci rok

 

 

a) plynné palivo

Množstvo spotrebovaného paliva

Výška základného poplatku v Sk

Výška základného poplatku v €

v m3 (zemný plyn)

v l (propan butan)

 

 

10000 -20000

0-10000

200

6,63

20001 - 30000

10001-20000

400

13,27

30001 - 40000

20001 - 30000

600

19,91

40001 - 50000

30001 - 40000

800

26,55

50001 a viac

40001 a viac

1000

33,19

 

b) tuhé palivo, drevo

Množstvo spotrebovaného paliva

Výška základného poplatku v Sk

Výška základného poplatku v €

tuhé palivo v kg

drevo v kg

 

 

0-2500

0 - 5000

400

13,27

2501 - 5000

5000 - 10000

600

19,91

5001 - 10000

10001 - 20000

900

29,87

10001 - 25000

20001 - 35000

1500

49,79

25001 - 40000

35001 - 50000

2000

66,38

40001 a viac

50001 a viac

3000

99,58

 

c) tekuté palivo

Množstvo spotrebovaného paliva v kg

Výška základného poplatku v Sk

Výška základného poplatku v €

0 - 2000

300

9,95

2001 - 5000

500

16,59

5001 - 8000

800

26,55

8001 - 10000

1200

39,83

10000 a viac

2000

66,38

 

d) lakovne, pílnice a spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná výroba z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod.

obytná zóna:            3 000.- Sk (99,58 €) / rok, priemyselná zóna: 1 500.- Sk (49,79€) / rok

e) prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, zariadenia a iné činnosti znečisťujúce ovzdušie ( napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie,

 

senážovanie, čerpacie stanice PHM s obratom do 100 m3 , poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky - nádrže močovky, iné zariadenia a pod.)

obytná zóna : 4 000.- Sk (132,77€) / rok, priemyselná zóna : 2 000.- Sk (66,38€) / rok

 1. Poplatok sa platí jednorázovo vždy najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení výšky poplatku.
 2. Poplatky platené prevádzkovateľmi MZZO sú príjmom rozpočtu obce a stávajú sa súčasťou obecného fondu životného prostredia. Ich použitie je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia obcou.

 

Článok 7

Oslobodenie od oznamovacej povinnosti a od poplatku

Povinnosť oznamovať údaje sa nevzťahuje na:

 1. všetky fyzické osoby (občanov) prevádzkujúce MZZO,
 2. právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na spaľovanie zemného plynu s výkonom zdroja do 25 kW

 

Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na:

 1. školské zariadenia a MZZO ktorých zriaďovateľom je Obec Zohor
 2. prevádzkovateľ ak je jeho ročná spotreba paliva do 10000m3 zemného plynu

Týmto prevádzkovateľom sa poplatok nebude vyrubovať.

 

 

Článok 8

Pokuty

1. Prevádzkovateľovi MZZO Obec Zohor:

 1. uloží pokutu do 20.000,- Sk (663,87 €) za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa článku č. 3 písm.e tohto VZN (v zmysle § 6 ods. 4 zák. č. 401/1998 Z.z.),
 2. môže uložiť pokutu 100,- Sk (3,31 €) až 100.000,- Sk (3.319,39 €) za porušenie povinností stanovených v článku 3 písm. a),c),f), a g), tohto VZN (v zmysle § 38 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z.z.),
 3. môže uložiť pokutu 500,- Sk (16,59 €) až 10.000,- Sk (331,93 €) za porušenie povinností ustanovených v článok 3 ods.1 písm. b) a d) tohto VZN (v zmysle § 38 ods.7 zák. č. 478/2002 Z.z.).

Pokuty sú príjmom rozpočtu obce Zohor a ich použitie je účelovo viazané na ochranu životného prostredia.

Ak v lehote do uplynutia jedného roka od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa ods. 1 písm. b, a c, a prevádzkovateľ MZZO nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou Zohor, Obec Zohor uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm určených v ods. 1 písm. b, a c, a môže nariadiť odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho  prevádzky ( v zmysle § 38 ods. 7 zák. č. 478/02 Z.z.)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Obec Zohor o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.

 

 

Článok 9

Spoločné ustanovenia

Na konanie vo veci poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Zánik malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý bude správcovi poplatku oznámený v priebehu prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka, najneskôr však do 31.3., bude Obec Zohor akceptovať tak, že za príslušný malý zdroj znečisťovania neurčí poplatok.

Po tomto termíne je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný zaplatiť celú čiastku poplatku, ktorá bola určená rozhodnutím pre príslušný kalendárny rok.

 

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prejednané a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2006 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Zohore.

Schválením tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zo dňa 15.12.1999.

VZN účinné: 7.12.2006

 

 

 

Ľubica Havranová v.r.

starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie