Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zohor v zmysle § 6 a § 11 ods. 3 písm g) Zákona  SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 29 a 30 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto:


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 Obce Zohor zo dňa 12.1.2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť   Územného plánu zóny – Nandin dvor, Vysoká pri Morave - Zohor rok 2006

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

  1. V Územnom pláne zóny  - Nandin dvor, Vysoká pri Morave - Zohor ( ďalej len ÚPN – Z Nandin dvor) sú v záväznej časti podrobne stanovené podmienky na umiestnenie stavieb  v predmetnom území a v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. jeho § 39a sa na ne nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby. Jedná sa o následné stavebné objekty golfového ihriska (10 golfových hracích dráh, parkovacie miesta a rekreačné ihriská).

 

  1. ÚPN – Z Nandin dvor akceptuje funkčné využitie a reguláciu využitia územia v regulačnej zóne Nandin dvor (len reguláciu) vymedzenej v  Dodatku č. 1 Územného plánu sídelného útvaru Zohor 2006 (ďalej len  Dodatok č. ÚPN SÚ Zohor) v zmysle grafickej prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.

 

§ 2

Záväzná textová časť ÚPN – Z Nandin dvor

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje, že obsahom záväznej textovej  časti sú kapitoly:

  1. charakteristika javov a prvkov  pre reguláciu
  2. funkčná regulácia (regulácia funkčného využitia)
  3. regulácia intenzity využitia pozemku
  4. architektonicko- stavebná regulácia
  5. regulácia zelene
  6. špecifické nároky na reguláciu
  7. nároky na spracovanie nižšieho stupňa dokumentácie

 

§ 3

Záväzná grafická časť

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa  určujú  za obsah grafickej časti ÚPN – Z Nandin dvor tieto výkresy:

 

1. Širšie územné vzťahy katastrálneho územia obce v mapovej mierke       M 1: 50 000

2. Komplexné, urbanistické, priestorové usporiadanie a funkčné

využívanie územia v mapovej mierke                                                                   M 1: 2 000

3. Riešenie verejného dopravného vybavenia a

regulatív územia v mapovej mierke                                                                      M 1: 2 000

4. Riešenie verejného technického vybavenia v mapovej mierke                 M 1: 2 000

5. Vyhodnotenie strát poľnohospodárskej pôdy v mapovej mierke M 1: 2 000

 

 

§ 4

Verejnoprospešný záujem

Postup pri riešení stavieb verejnoprospešného záujmu bude v súlade s koncepčným riešením záväznej textovej a grafickej časti  ÚPN – Z Nandin dvor a príslušných právnych predpisov.

 

Verejnoprospešné stavby sú dopravné komunikácie, zariadenia a línie technickej infraštruktúry vyznačené v grafickej časti.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

Textová a grafická časť ÚPN – Z Nandin dvor sú súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia

 

ÚPN – Z Nandin dvor je uložený  na OÚ Zohor.

 

 

§ 6

Účinnosť

 

Územný plán zóny bol schválený Obecným zastupitelstvom dňa 22. 11. 2006 uznesením č. 37.

VZN bolo schválené OZ v Zohore dňa 12.01.2007 Uznesením č.2 a  nadobúda účinnosť dňom 29.1.2007.

 

 

 

 

JUDr. Eva Michalinová

starostka obce Zohor

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie