Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Obec Zohor podľa § 11 ods.3 písm c) a g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007 obce Zohor, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Zohor – zmena a doplnok č.1/2006.

 

Čl.1

Záväzná časť platného Územného plánu obce Zohor  vyhlásená VZN č.3/2002 schváleným Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 28/2002 zo dňa 29.11.2002 sa mení v zmysle zmeny a doplnku č.1/2006.

 

Čl.2

Záväzná textová časť ÚPN Zohor

V zmysle  ÚPN obce Zohor – zmena a doplnok č.1/2006 sa textová časť mení a dopĺňa  v časti:

-  B. - Záväzná časť ÚP,  bod C. Regulatívy katastrálneho územia obce, čl. 6 a 7

 

Čl.3

Záväzná grafická časť

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia ÚPN obce Zohor - zmena a doplnok č.1/2006 sú vymedzené vo výkrese č.2 Rozbor urbanistickej štruktúry M 1 : 5 000.

 

 

Čl. 4

Záverečné ustanovenie

ÚPN Zohor – zmena a doplnok č.1/2006 je uložený na Obecnom úrade Zohor.

 

Čl.5

Účinnosť

Zmena a doplnok č.1/2006 boli schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č.37 dňa 22. 11. 2006, všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Uznesením OZ Zohor dňa 12.01.2007 Uznesením č.2 a nadobúda účinnosť dňom 29.1.2007.JUDr. Eva Michalinová

starostka obce Zohor

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007

obce Zohor

zo dňa 12.1.2007

 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Zohor – zmena a doplnok č.1/2006.


     Obec Zohor podľa § 11 ods.3 písm c) a g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl.1

     Záväzná časť platného Územného plánu obce Zohor  vyhlásená VZN č.3/2002 schváleným Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 28/2002 zo dňa 29.11.2002 sa mení v zmysle zmeny a doplnku č.1/2006. 


Čl.2

Záväzná textová časť ÚPN Zohor

    V zmysle  ÚPN obce Zohor – zmena a doplnok č.1/2006 sa textová časť mení a dopĺňa  v časti:

-  B. - Záväzná časť ÚP,  bod C. Regulatívy katastrálneho územia obce, čl. 6 a 7


Čl.3

Záväzná grafická časť

     Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia ÚPN obce Zohor - zmena a doplnok č.1/2006 sú vymedzené vo výkrese č.2 Rozbor urbanistickej štruktúry M 1 : 5 000.Čl. 4

Záverečné ustanovenie

     ÚPN Zohor – zmena a doplnok č.1/2006 je uložený na Obecnom úrade Zohor.


Čl.5

Účinnosť

     Zmena a doplnok č.1/2006 boli schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č.37 dňa 22. 11. 2006, všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Uznesením OZ Zohor dňa 12.01.2007 Uznesením č.2 a nadobúda účinnosť dňom 29.1.2007.

 

                                                                                 

                                                                                                 

 

      JUDr. Eva Michalinová

                                                                                                       starostka obce Zohor

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie