Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Obecné zastupiteľstvo v Zohore na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva toto:


Všeobecne záväzné nariadenie č.  4/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Zohor


Článok 1
Úvodné ustanovenie 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Zohor.

(2) Obec Zohor je zriaďovateľom Základnej školy, Obchodná 7, 900 51 Zohor.


Článok 2
Miesto a čas zápisu
 


(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis).

(2) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

(3) Zápis detí sa uskutoční v budove Základnej školy na ul. Obchodná 7, Zohor v termíne od 15.01 do 15.02. bežného roka. Presný dátum a čas konania zápisu určí riaditeľ školy oznámením, ktoré bude zverejnené najneskôr 15 dní pred zápisom na verejne prístupnom mieste a na internetovej stránke základnej školy.

(4) Základná škola organizuje zápis detí za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa.

(5) Zákonný zástupca je povinný predložiť pri zápise osobné údaje:
a)    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b)    meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Článok 3
Sankcia

 

Obec Zohor  je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 10.000,- Sk (331,93 EUR) v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
 


(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Zohor.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Zohor dňa 10.12.2008.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


 

 

 

 

 

JUDr. Eva Michalinová
starostka obce
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie