Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zohor podľa § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 178/1998 Z.z.. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Zohor a podmienkach predaja počas Hodových jarmokov a Vianočného trhu

 

§ 1

Úvodné ustanovenie


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Zohor a podmienkach predaja počas Hodových jarmokov a Vianočného trhu.

 

§ 2

Základné pojmy


(1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

 1. trhovým miestom - priestranstvo určené na príležitostný trh a ambulantný predaj,
 2. príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
 3. ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu[1]

 

§ 3

Trhové miesta


(1)  Na území obce sú tieto trhové miesta na príležitostný trh a ambulantný predaj:

 1. a) verejné priestranstvo pred požiarnou zbrojnicou.

Predajné dni a predajný čas: streda  od 6,00 do 18,00 hod,

sobota od 6,00 do 12,00 hod.

 1. b) Hodové jarmoky - pred kultúrnym domom a po Obchodnej a Školskej ulici

Predajný deň a predajný čas: sobota od 6,00 do 18,00 hod (podľa plánu kultúrnych, spoločenských  a športových podujatí obce Zohor)

c) Vianočný trh - v kultúrnom dome a na ploche pred kultúrnym domom a po Obchodnej a Školskej ulici

Predajný deň a predajný čas: sobota od 6,00 do 18,00 hod (podľa plánu kultúrnych, spoločenských  a športových podujatí obce Zohor)

 

Správu trhových miest uvedených v odseku 1 písm. a) a c) vykonáva obec Zohor.

 

§ 4

Oprávnenie na predaj

 

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach môže na základe povolenia

obce:

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri[2],
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia[3], alebo osoba z iného členského štátu Európskej únie na základe dokladu o oprávnení podnikať, potvrdeného príslušným orgánom alebo čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine svojho sídla,
 3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov[4],
 4. osoba, ktorá vykonáva predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej produkcie a spôsob nadobudnutia tovaru preukazuje potvrdením príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy,
 5. občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
 

 

§ 5

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

Príležitostné trhy

 

(1)  Na príležitostných trhoch možno predávať:

 

potraviny

 1. ovocie a zelenina,
 2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 3. balené potravinárske a cukrárenské výrobky, oriešky, sušené ovocie,
 4. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy (veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,

 

ostatný tovar

 1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
 2. hračky,
 3. knihy,
 4. audio a video nosiče,
 5. výrobky spotrebnej elektroniky,
 6. elektrotechnické výrobky
 7. sklo, porcelán a keramika,
 8. kvety, kahance
 9. športové potreby,
 10. textilné a odevné výrobky, obuv,
 11. drobný tovar,
 12. papierenské výrobky, domáce potreby,
 13. kozmetika a drogériový tovar.

 

(2)  V trhovom poriadku príležitostného trhu možno predaj niektorých výrobkov uvedených

v odseku 1 obmedziť a určiť prevádzkový režim.


Ambulantný predaj


Ambulantne možno predávať:

 1. ovocie a zelenina,
 2. balená a nebalená zmrzlina, cukrová vata,
 3. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 4. kvety, ovocné stromčeky a kríky,
 5. knihy, denná a periodická tlač,
 6. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 7. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií

 

 

Druhy poskytovaných služieb


Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:

 1. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 2. oprava dáždnikov,
 3. oprava a čistenie obuvi,
 4. kľúčové služby,
 5. čistenie peria
 

 

§ 6

Zákaz predaja niektorých výrobkov


Na trhových miestach sa zakazuje predávať:

 1. zbrane a strelivo[5],
 2. výbušniny[6] a pyrotechnické výrobky[7],
 3. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť[8],
 4. tabak a tabakové výrobky (okrem stánkov s celoročnou prevádzkou určených na predaj tlače),
 5. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
 6. geneticky modifikované potraviny[9],
 7. jedy a psychotropné látky[10],
 8. lieky[11],
 9. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo[12],
 10. chránené druhy živočíchov[13] a nebezpečné živočíchy[14],
 11. chránené rastliny[15],
 12. živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb[16] (zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody[17] zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov)
 13. surové kravské, príp. ovčie a kozie mlieko
 14. mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka
 15. vajcia vodnej hydiny
 16. mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov a iných drobných zvierat zabitých mimo bitúnku prípadne miest určených na zabíjanie príslušnou Okresnou veterinárnou správou
 17. všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od právnických a fyzických osôb, ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydané príslušným okresným orgánom veterinárnej správy

 

§ 7

Práva a povinnosti správcu trhových miest


(1)  Pre príležitostný trh a ambulantný predaj na trhovom mieste je obec povinná vypracovať trhový poriadok, ktorý obec po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.

Trhový poriadok je správca povinný zverejniť na viditeľnom mieste.

(2)  Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

(3)  Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:

 1. oprávnenie na podnikanie a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
 2. doklad o nadobudnutí tovaru,
 3. používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov[18],
 4. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
 5. dodržiavanie trhového poriadku.
 6. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o osobu uvedenú v § 4 písm. d) alebo e).
 7. Správca na verejnom priestranstve zabezpečuje výber miestnej dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle článku 8 VZN č. 3/2008 obce Zohor o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zohor.

 

§ 8

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach


(1)  Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

a)   označiť svoje predajné zariadenie[19] ,

b)  dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,

c)   používať elektronickú registračnú pokladnicu22,

d)   zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou[20],

e)   vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu váženia,

f) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.

 

(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:

 1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
 2. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 3. doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
 4. preukázať zdravotnú nezávadnosť tovaru,
 5. autorizovanú inšpekčnú knihu.
 

 

§ 9

Podmienky predaja počas Hodových jarmokov a Vianočného trhu

 

 1. Predávajúci, ktorí žiadajú o prípojku el. energie počas Hodových jarmokov alebo Vianočného trhu budú sústredení do priestoru pred Kultúrnym domom s paušálnym poplatkom za spotrebu elektrickej energie 3,00 EUR.
 2. Predávajúci pri registrácii je povinný zložiť zálohu 10,00 EUR na upratovanie, ktorá sa po skončení jarmoku/trhu a skontrolovaní vyčisteného miesta vráti.
 3. Predávajúci zaplatí poplatok za trhové miesto v sále Kultúrneho domu počas Vianočného trhu: 
  • 3,00 EUR / stôl / deň
  • 10,00 EUR / box / deň.
 4. Poplatok sa nevyrubuje pri predaji remeselných výrobkov.
 5. Správca nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov i ostatných účastníkov príležitostných trhov.

 

§ 10

Orgány dozoru a sankcie


(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach vykonávajú:

a)   Slovenská obchodná inšpekcia,

b)   obec

 1. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16 596,95 € fyzickej osobe alebo právnickej osobe
  1. ktorá predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia
  2. ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný
  3. ktorá predáva na trhovom mieste výrobky iné ako sú uvedené v § 5
  4. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 8.

 

§ 11

Záverečné ustanovenia

 

 1. Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 178/1998 Z.Z. v znení neskorších predpisov a ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce a obecná polícia.
 2. Na predaj výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 3. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja a poskytovania služieb v obci Zohor zo dňa 17.7.1998.

   

 

 

§12

Účinnosť


Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 28 zo dňa 20.11.2009.

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Michalinová

starostka obce[1] §54 až 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

[2] § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

[3] § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

[4] Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12 písm. a) až písm. e)   zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,   zákon č. 383/1997 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov.

[5] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.

[6] Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

[7] Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších  predpisov.

[8] Zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb. ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.

[9] Zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

[10] Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.

[11] Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.

[12] § 6 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

[13] § 5, 24 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov.

[14] § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat.

[15] § 34 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

[16] § 65 vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov.

[17] § 8 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.

[18] zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb

[19] § 14 zákona č. 634/1992 Zb, § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb.

[20] § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 634/1992 Zb.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie