Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

   

Obecné zastupiteľstvo obce Zohor podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009

Trhový poriadok

 


Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Zohor a podmienky predaja počas Hodových jarmokov a Vianočného trhu.

 

 

Čl. 2
Základné ustanovenia

 

Obec Zohor, ako správca verejného priestranstva určuje trhové miesto pre príležitostný trh a ambulantný predaj :

 1. verejné priestranstvo pred požiarnou zbrojnicou.
  Predajné dni a predajný čas:
  • streda  od 6,00 do 18,00 hod,
  • sobota od 6,00 do 12,00 hod.
 2. Hodové jarmoky - pred kultúrnym domom a po Obchodnej a Školskej ulici.
  Predajný deň a predajný čas:
  • sobota od 6,00 do 18,00 hod (podľa plánu kultúrnych, spoločenských  a športových podujatí obce Zohor)
 3.  Vianočný trh - v kultúrnom dome a na ploche pred kultúrnym domom a po Obchodnej a Školskej ulici
  Predajný deň a predajný čas:
  • sobota od 6,00 do 18,00 hod (podľa plánu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí obce Zohor)

 

 

Čl. 3

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb


Na príležitostnom trhu sa môžu predávať:

 • ovocie a zelenina,
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 • balené potravinárske a cukrárenské výrobky, oriešky, sušené ovocie
 • včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy (veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,
 • drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
 • hračky,
 • knihy,
 • audio a video nosiče,
 • výrobky spotrebnej elektroniky,
 • elektrotechnické výrobky
 • sklo, porcelán a keramika,
 • kvety, kahance
 • športové potreby,
 • textilné a odevné výrobky, obuv,
 • drobný tovar,
 • papierenské výrobky, domáce potreby,
 • kozmetika a drogériový tovar.

Ambulantne sa môže predávať:

 • ovocie a zelenina,
 • balená a nebalená zmrzlina, cukrová vata
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
 • kvety, ovocné stromčeky a kríky
 • knihy, denná a periodická tlač,
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:

 • brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
 • oprava dáždnikov
 • oprava a čistenie obuvi
 • kľúčové služby
 • čistenie peria

V trhovom poriadku príležitostného trhu možno predaj niektorých výrobkov obmedziť a určiť prevádzkový režim.

 

Čl. 4

Zákaz predaja

 

Na trhových miestach je zakázané predávať:

 • zbrane a strelivo
 • výbušniny a pyrotechnické výrobky
 • tlačoviny ohrozujúce mravnosť
 • tabak a tabakové výrobky
 • lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
 • jedy omamné a psychotropné látky, lieky
 • automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo
 • zvieratá, s výnimkou trhových konzumných rýb
 • surové kravské, príp. ovčie a kozie mlieko
 • mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka
 • mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov a iných drobných zvierat zabitých mimo bitúnku prípadne miest určených na zabíjanie príslušnou Okresnou veterinárnou správou
 • vajcia vodnej hydiny
 • všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od právnických a fyzických osôb, ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydané príslušným okresným orgánom veterinárnej správy

Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.   

 

 

Čl. 5
Oprávnenie na predaj

 

 1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať:
  • fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
  • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie a lesné plodiny,
  • občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
 2. Predávajúci na trhovom mieste musí zaplatiť za predajné miesto a mať svoje predajné zariadenie označené menom resp. názvom.
   

 

Čl. 6
Podmienky predaja na trhových miestach

 

 1. Na trhových miestach sa smú predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade s platnou právnou úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary musia byť zdravotne nezávadné.
 2. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky je povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.
 3. Lesné plody, poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia byť očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.
 4. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistom stave a po skončení predaja ho za sebou upratať. Zakazuje sa ponechať odpad na verejnom priestranstve, prípadne sypať odpad do cudzích nádob.
 5. Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené maloobchodnými cenami, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach, aj akostnou triedou.
 6. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú inšpekčnú knihu.  
 

 

Čl. 7

Podmienky predaja počas Hodových jarmokov a Vianočného trhu

 

 1. Predávajúci, ktorí žiadajú o prípojku el. energie počas Hodových jarmokov alebo Vianočného trhu budú sústredení do priestoru pred Kultúrnym domom s paušálnym poplatkom za spotrebu elektrickej energie 3,00 EUR.
 2. Predávajúci pri registrácii je povinný zložiť zálohu 10,00 EUR na upratovanie, ktorá sa po skončení jarmoku/trhu a skontrolovaní vyčisteného miesta vráti.
 3. Správca na verejnom priestranstve zabezpečuje výber miestnej dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle bodu (7) článku 8 VZN č. 3/2008 obce Zohor o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zohor.
 4. Predávajúci zaplatí poplatok za trhové miesto v sále Kultúrneho domu počas Vianočného trhu:
  • 3,00 EUR / stôl / deň
  • 10,00 EUR / box / deň.
 5. Poplatok sa nevyrubuje pri predaji remeselných výrobkov.
 6. Správca nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov i ostatných účastníkov príležitostných trhov.
 

 

Čl. 8

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení predaja


 1. Na trhových miestach môžu fyzické a právnické osoby predávať len čisté výrobky, pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu a hygienu predávajúceho a poskytujúceho služby.
 2. Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby sú povinné na trhovom mieste počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržať používané miesto v čistote a to aj po ukončení predaja.
 3. Pri príležitostnom trhu a ambulantnom predaji na verejnom priestranstve pred požiarnou zbrojnicou je k dispozícii WC.
 4. Správca nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov i ostatných účastníkov príležitostných trhov.

 

Čl. 9

Kontrola predaja

 

 1. Predaj na trhových miestach riadi obec Zohor všeobecne záväzným nariadením, trhovým poriadkom a vykonávaním dozoru nad dodržiavaním tohoto všeobecne záväzného nariadenia a trhového poriadku. Obec môže poveriť osobu - právnickú alebo fyzickú aby vykonávala správu trhových miest.
 2. Dozor nad predajom na trhových miestach v obci môžu kontrolovať:
  • starosta obce,
  • obecná polícia,
  • príslušné orgány štátnej správy (SOI, SPOI, Okr.ú,…)
 3. Predávajúci sa musí orgánu vykonávajúcemu dozor preukázať nasledovnými dokladmi:
  • občianskym preukazom
  • potvrdením o zaplatení poplatku
  • živnostenským oprávnením, resp. iným obdobným dokladom
  • dokladmi, ktoré oprávňujú predávajúceho k predaju tovaru (zdravotný preukaz, doklad o znalosti húb, doklad o nadobudnutí tovaru, autorizovanú inšpekčnú knihu a pod.)

 

 

Čl. 10

Sankcie

 

V prípade porušenia jednotlivých ustanovení tohoto trhového poriadku sú orgány vykonávajúce dozor oprávnené:

 1. ukladať blokové pokuty v súlade s platnou právnou úpravou
 2. vykázať predávajúceho z príležitostného trhu
 3. iniciovať začatie priestupkového konania, prípadne odňatie živnostenského oprávnenia.

 

Čl. 11

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Tento trhový poriadok prijalo Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa 20.11.2009.
 2. Zmeny a doplnky tohoto trhového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Zohore.

 

Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.

  


JUDr. Eva Michalinová

starostka obce

 
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie