Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Obecné zastupiteľstvo v Zohore  podľa § 4 ods. 3 písm. d), i) a n) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:


Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor č.  2/2010 o podnikateľskej činnosti  a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zohor


Čl. 1

Úvodné ustanovenie


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja v obchode a pravidlá času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) pri podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie (ďalej len „podnikatelia“) a ochranu obyvateľstva pred hlukom a vibráciami z predaja v obchode a z prevádzky služieb, zabezpečenie verejného poriadku na území obce Zohor.


Čl. 2

Základné pojmy


Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť,

b) podnikateľom

1. osoba zapísaná v obchodnom registri[1],

2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia[2],

3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov[3],

c) uzavretou spoločnosťou skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe pozvánok, alebo klubových kariet,

d)  prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb,

e) hudobnou produkciou hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné vystúpenie,

f)   denným časom je čas od 06.00 h do 18.00 h, večerným časom je čas od 18.00 h do 22.00 h a nočným časom je čas od 22.00 h do 06.00h[4],

g)  hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk[5],

h)  zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťažuje človeka (napríklad výrazné rytmické alebo tónové zložky vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a náhodne sa opakujúce zvukové impulzy, prerušený alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín)[6],

ch) rušením nočného kľudu šírenie hluku a vibrácii v nočnom čase.


Čl. 3

Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti


1. Podnikateľ je v zmysle tohto nariadenia povinný oznámiť obci zriadenie, alebo umiestnenie prevádzkarne na území obce Zohor a

a) oznámiť prevádzkovú dobu prevádzkarne v prípade prevádzkovania  vo všeobecnej prevádzkovej dobe za podmienok ustanovených podľa čl. 5 tohto nariadenia, resp.

b)   požiadať Obecný úrad v Zohore o vydanie rozhodnutia k prevádzkovej dobe  v prípade prevádzkovania mimo rozsahu všeobecnej prevádzkovej doby za podmienok ustanovených čl. 6 tohto nariadenia.


2.  K oznámeniu o všeobecnom prevádzkovom čase obec nevydáva písomné stanovisko. Potvrdením o oznámení všeobecnej prevádzkovej doby bude preberacia pečiatka podateľne na oznámení, príp. potvrdenie o doručenej zásielke.


3.  Podnikateľ je povinný označiť prevádzkareň zvonku na vhodnom a viditeľnom mieste  nasledujúcimi údajmi:

  1. obchodné meno a sídlo
  2. meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
  3. prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa
  4. kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení.


4.  Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne:

a)   bola dodržiavaná určená prevádzková doba,

b)   nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom, prachom, popolčekom, zápachom, vibráciami a neprimeraným hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom. Hluk a vibrácie zo zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu nesmie prekročiť najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas.

Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie  poskytujúce služby obyvateľstvu.


5.   Podnikateľ je povinný pri vykonávaní podnikateľskej činnosti prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po povolenej prevádzkovej dobe nezdržiavali v prevádzkarni.


6.   Podnikateľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie (zrušenie) činnosti prevádzkarne obci Zohor najneskôr 7 dní  pred zrušením prevádzkarne a o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.


Čl. 4

Osobitné ustanovenia o podnikateľskej činnosti


Obec Zohor  vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzkarne na území obce podľa osobitného predpisu, ako napr.

-     Lekárne - Zák. č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame.


Čl. 5

Všeobecná prevádzková doba


1.  Všeobecná prevádzková doba obchodných zariadení spočívajúcich v predaji potravinárskeho, priemyselného tovaru a pohostinskej činnosti sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa v rozsahu medzi  06.00 až 22.00 h (ďalej len „všeobecná prevádzková doba“)


2.  Všeobecná prevádzková doba výrobných prevádzok (napr. stolárstvo, kovovýroba, autoservis a pod.) sa určuje:

a) Prevádzkarne umiestnené v obytnom dome a zástavbe rodinných  domov

pondelok až  piatok v rozsahu 7.00 - 17.00 h

sobota v rozsahu  8.00 – 14.00 h

  1. Prevádzkarne umiestnené v samostatných objektoch (mimo obytnej zóny - extravilán)

pondelok až nedeľa v rozsahu  6.00 – 18.00 h

3.  Všeobecná prevádzková doba u zariadení poskytujúcich služby sa určuje:

  1. Prevádzkarne, v ktorých sa poskytujú služby (kaderníctva,  holičstva, kozmetika, manikúra, pedikúra, masérske služby,  kúpele, sauny, požičovne, stávkové kancelárie a pod.)

pondelok až sobota v rozsahu 6.00 - 22.00 h

nedeľa v rozsahu 8.00 - 20.00 h

b)  Prevádzkarne - zariadenia, v ktorých sa poskytuje ubytovanie

pondelok až nedeľa bez časového obmedzenia


4.   Podnikateľ je povinný určiť v rámci všeobecnej prevádzkovej doby vlastnú prevádzkovú dobu pre každú prevádzkareň.


5.   Vlastnú prevádzkovú dobu, prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci, a to najneskôr 3 dní pred zahájením činnosti prevádzkarne alebo 3 dni  pred vykonaním zmeny prevádzkovej doby v prevádzkarni.


6.   Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

a) obchodné meno a sídlo,

b) názov a adresu prevádzkarne,

c) dátum začatia činnosti prevádzkarne,

d) prevádzková doba,

e) sortiment predaja resp. poskytované služby.


7. K písomnému oznámeniu o čase predaja podnikateľ doloží:

a) oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov,

b) fotokópiu zmluvy o nájme nebytových priestorov užívaných na účely prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne,

c)  v prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne, fotokópiu príslušného dokladu o zmene účelu využitia.


8.   Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný, na mieste kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkáreň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.

 

 

Čl. 6

Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb


1.   V čase mimo rozsahu všeobecnej prevádzkovej doby (ďalej „osobitne určená prevádzková doba“) môže podnikateľ  poskytovať služby (mať otvorenú prevádzkareň) len na základe vydaného rozhodnutia obce.

V zmysle uvedeného je podnikateľ povinný písomne požiadať o vydanie rozhodnutia o povolení  osobitne určenej prevádzkovej doby, prípadne na zmenu osobitne určenej prevádzkovej doby najneskôr 30 dní pred otvorením prevádzkarne, alebo pred uskutočnením zmeny prevádzkovej doby  prevádzkarne.


2.   K písomnej žiadosti o schválenie osobitne určenej prevádzkovej doby podnikateľ priloží:

a) doklady uvedené v čl. 5 ods. 6 tohto nariadenia,

b) zdôvodnenie požiadavky na osobitne určenú prevádzkovú dobu.


3.   Obec vydá rozhodnutie k osobitne určenej prevádzkovej dobe po posúdení žiadosti a doložení požadovaných dokladov v zmysle § 6, ods. 2 písm. a) a b).


4. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby

a)   z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum, promócie, stužková a pod.) alebo

b)   z dôvodu konania jednorazového verejného podujatia s hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava a pod.),

je podnikateľ povinný písomne požiadať obec o jednorazové predĺženie prevádzkovej doby najneskôr 3 dni pred konaním podujatia s tým, že v žiadosti presne určí dôvod jednorazového predĺženia prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným. Podnikateľ zároveň v žiadosti uvedie osobu zodpovednú za verejné podujatie s uvedením telefónneho kontaktu na zodpovednú osobu a určenie usporiadateľskej služby, ktorá je za verejné podujatie zodpovedná.

Obec  v prípade, že jednorazovému predĺženiu prevádzkovej doby nebránia žiadne prekážky pri výkone samosprávy, vydá povolenie k jednorazovému predĺženiu prevádzkovej doby.


5. Podnikateľ, resp. usporiadateľ uzatvorenej spoločnosti je plne zodpovedný za dodržiavanie verejného poriadku a nerušenie nočného pokoja po dobu konania akcie.

6.   Obecná a štátna polícia ako aj pracovníci poverení starostom sú oprávnení v prevádzke s predĺženou prevádzkovou dobou vykonať kontrolu dodržiavania pravidiel verejného poriadku. V prípade zistenia porušenia pravidiel verejného poriadku obecná polícia vykoná opatrenia pre zjednanie nápravy až po okamžité a bezpodmienečné uzavretie prevádzky.


7. Verejné kultúrne podujatia pre individuálne neurčených návštevníkov – koncerty, hudobné a tanečné produkcie, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, sa môžu uskutočniť len v rámci prevádzkovej doby stanoveného obcou Zohor s týmito výnimkami:

- akcie poriadané obcou Zohor alebo pod záštitou obce Zohor.


 

Čl. 7
Prevádzková doba exteriérového sedenia


1. V prípade, že prevádzkareň má zriadené exteriérové sedenie, toto môže byť prevádzkované v pondelok až nedeľa v čase od 08.00 -  22.00 h.


2.  Exteriérové sezónne sedenie môže podnikateľ prevádzkovať iba pod podmienkou, že hluk a hudobná produkcia z prevádzkarne do vonkajšieho prostredia a do obytných miestností susediacich s prevádzkarňou nepresahuje prípustnú hladinu hluku.


Čl. 8
Kontrolná činnosť

.

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:

a)  obecná polícia obce Zohor,

b)  hlavný kontrolór obce Zohor,

c)  poverení zamestnanci obce.


Čl. 9
Sankcie


1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže starosta uložiť pokutu do 6.638,- Eur podľa § 13 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


2.  Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Čl. 10
Prechodné  ustanovenia


Rozhodnutia obce Zohor a súhlasy Obecného úradu v Zohore o predajnej a prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariade­nia budú po nadobudnutí jeho účinnosti uvedené do súladu s týmto nariadením.


Čl. 11
Zrušovacie  stanovenia


Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje  §12 a § 13 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1995 o pravidlách spolunažívania.

Čl. 12
Účinnosť


1.   Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Zohore dňa 01.10.2010.


2.   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Zohor.
 


JUDr. Eva Michalinová
starostka obce


 

[1] § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

[2] § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

[3] Napr. zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákon c. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákon c. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[4] § 2 písm. zh) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky c. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

[5] § 2 písm. c) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky c. 549/2007 Z.z.

[6] § 2 písm. w) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky c. 549/2007 Z.z.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie