Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecné zastupiteľstvo v Zohore na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.   582/2004 Z. z. o miestnych daniach   a  miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady   a  drobné   stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a  pre   územie obce Zohor toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor č. 1/2015 o dani za ubytovanie

§ 1

Úvodné ustanovenia

  1. Obec Zohor ako správca dane podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 582/2004 Z. z.) zavádza na svojom území daň za ubytovanie.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti miestnej dane za ubytovanie na území obce Zohor podľa splnomocňujúceho ustanovenia § 43 zákona č. 582/2004 Z. z..
  3. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ubytovaného,
    1. deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
    2. Údaje uvedené v odseku 1 tohto paragrafu je platiteľ dane povinný zapisovať v deň ubytovania sa ubytovaného okrem údaja o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie pobytu ubytovaného je platiteľ dane povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej evidencii ubytovaných ihneď po odchode ubytovaného.
    3. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre účely kontroly evidenciu podľa odseku 1 tohto paragrafu.

§ 2

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane

Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti, resp. zmeny už oznámených skutočností, na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

§ 3

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 0,25 € na osobu a prenocovanie.

§ 4

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane

1.         Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

§ 5

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane

 

Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje sadzbu dane podľa platného všeobecne záväzného nariadenia, počet prenocovaní, dátum začatia a ukončenia ubytovania a celkovú výšku dane.

§ 6

Spôsob a lehota odvodu dane

 

1.         Platiteľ dane je povinný do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka predkladať správcovi dane štvrťročné vyúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny štvrťrok za každé ubytovacie zariadenie na území obce samostatne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2.

2.         Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať štvrťročne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci kalendárny štvrťrok bez vyrubenia na účet správcu dane alebo v hotovosti do výšky 300 eur do pokladne správcu dane.

§ 7

Záverečné ustanovenia

1.            Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho vyberania a včasného poukazovania vykonávajú poverení zamestnanci obce.

2.            Kontrolu dodržiavanie povinností ustanovených v § 4 ods. 1 je okrem správcu dane oprávnená vykonávať i Obecná polícia obce Zohor.[1]

3.            Na konanie vo veciach miestnej dane sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 8

Účinnosť

1.            Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Zohore Uznesením číslo 5 zo dňa 19.06.2015.

2.            Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

V Zohore, dňa 23.06.2015.

                                                                                                                             Bc. Martin Zálesňák

                                                                                                                                  starosta obce              


 

Príloha č. 1

                       k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015

O Z N Á M E N I E

vzniku / zániku* daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra

 

Adresa prevádzkovateľa

 

IČO

 

DIČ

 

Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa

 

Číslo účtu

 

Názov ubytovacieho zariadenia

 

Adresa ubytovacieho zariadenia

 

Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia

 

Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia

 

Ubytovacia kapacita

 

Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby

 

Číslo telefónu

 

E-mailová adresa

 

*Nehodiace sa preškrtnite

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.

V Zohore, dňa ..........................                                                                                                  .............................................

                                                                                                                                                        Podpis zodpovednej osoby

                                                                                                                                                                    a pečiatka


 

Príloha č. 2

                       k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015

O Z N Á M E N I E

výberu miestnej dane za ubytovanie – štvrťročné vyúčtovanie

Štvrťrok/rok

 

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra

 

Adresa prevádzkovateľa

 

IČO

 

Názov ubytovacieho zariadenia

 

Adresa ubytovacieho zariadenia

 

Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby

 

Číslo telefónu

 

Ubytovaní hostia celkom

 

-   z toho cudzinci celkom

 

Počet prenocovaní celkom

 

-   z toho počet prenocovaní cudzincov celkom

 

Odvodová povinnosť celkom

(sadzba dane za prenocovanie a osobu x počet prenocovaní)

 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v štvrťročnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne a úplné.

V Zohore, dňa ..........................                                                                                                  .............................................

                                                                                                                                                        Podpis zodpovednej osoby

                                                                                                                                                                    a pečiatka                                                   

Vyplnené tlačivo o vybranej dani za ubytovanie (aj nulové) doručte do 15 dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka na adresu správcu dane: Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája č.1, 900 51 Zohor.

Daň za ubytovanie uhraďte na účet obce Zohor vedený v Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu 3201761002/5600, IBAN: SK19 5600 0000 0032 0176 1002 BIC: KOMASK2X alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Zohore najneskôr do 15 dní nasledujúceho mesiaca za uplynulý kalendárny štvrťrok. Ako variabilný symbol použite Vaše IČO.

 


[1] § 3ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie