Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecné zastupiteľstvo obce Zohor vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento:

 

D o d a t o k  č. 5

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č. 2/2013

o určení výšky dotácie

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor

 

I.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor (ďalej len VZN č. 2/2013) schválené dňa 26.04.2013 uznesením č. 17 v znení Dodatku č. 1 schválený dňa 22.11.2013 uznesením č. 20, Dodatku č. 2 schválený dňa 07.02.2014 uznesením č. 22, Dodatku č. 3 schválený dňa 25.04.2014 uznesením č. 24 a Dodatku č. 4 schválený dňa 19.09.2014 uznesením č. 26 sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. Príloha č. 1 k VZN č. 2/2013 sa nahrádza novou prílohou č. 1 Dotácia na rok 2015 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zohor.
  2. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2013 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú bez  zmeny.

 

II.

  1. Tento Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Zohore uznesením číslo 27 zo dňa 07.11.2014.
  2. Tento Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2013 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.

 

V Zohore dňa 18.11.2014

                                                                                                         JUDr. Eva Michalinová

                                                                                                         starostka obce

                                                                                          

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2015

na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zohor

 

Kategória školy, školského zariadenia

Ročná výška dotácia

na mzdy a prevádzku v €

Dieťa materskej školy                                          

2.015,591 €

Žiak základnej školy na činnosť školského klubu detí

654,238 €

Potenciálny stravník ŠJ – žiak základnej školy

251,384 €

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie