Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

I. č a s ť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a  drobné   stavebné odpady   (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce Zohor.

(2) Obec Zohor na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva.

(3) Obec Zohor na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady   a  drobné   stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v odseku (2) písm. a) a b) a poplatku uvedeného v odseku (3) je kalendárny rok.

 1. č a s ť
  1. pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  2. pes umiestnený v útulku zvierat,
  3. pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.                                                    

Miestne dane

           Daň z nehnuteľností

     Článok 2

            Daň z nehnuteľností zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Článok 3

Daň z pozemkov

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Zohor v členení podľa § 6 ods. 1 až 7 zákona o miestnych daniach.

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach.

Správca dane ustanovuje v zmysle § 7 ods. 5 zákona o miestnych daniach na území obce Zohor hodnotu pozemku za 1 m2 za trvalé trávnaté porasty vo výške 0,0461 eura.

Správca dane ustanovuje v zmysle § 7 ods. 6 zákona o miestnych daniach na území obce Zohor hodnotu pozemku za 1 m2 pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,0455 eura.

(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty        0,55 %                                          

b) záhrady                                                                                                     0,60 %

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                           0,60 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                               0,80 %

e) stavebné pozemky                                                                                  0,45 %

(5) Spôsob výpočtu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 8a zákona o miestnych daniach.

Článok 4

Daň zo stavieb

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných garáži umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:

a) 0,075 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,103 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,230 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) 0,288 eura za samostatne stojace garáže,

e) 0,288 eura za stavby hromadných garáží,

f) 0,288 eura za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

g) 0,698 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h) 0,750 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i) 0,458 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

(5) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume 0,04 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

(6) Spôsob výpočtu dane zo stavieb je uvedený v ustanovení § 12a zákona o miestnych daniach.

Článok 5

Daň z bytov

(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,075 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

(5) Spôsob výpočtu dane z bytov je uvedený v ustanovení § 16a zákona o miestnych daniach.

Článok 6

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 30% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:

a) 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50% na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

(3) Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti je viac ako 70 rokov.

(4) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Článok 7

Daň za psa

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je:

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3) Základom dane je počet psov.

(4) Sadzba dane je 6,00 eur za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

            (6) Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti musí obsahovať označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa, t.j. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ďalej druh psa, jeho stanovište a vek, spôsob a dátum nadobudnutia.

            (7) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

            (8) Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa vo výške 50% daňovníkovi ako prvému vlastníkovi alebo držiteľovi za psa prevzatého z útulku pre zvieratá alebo karanténnej stanice. Daňovník preukazuje skutočnosti týkajúce sa zníženia dane hodnoverným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť (napríklad potvrdenie o prevzatí psa z útulku alebo z karanténnej stanice).

Článok 8

Spoločné ustanovenie pre daň z nehnuteľností a daň za psa

(1) Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľnosti a daň za psa v zmysle ustanovení § 99e zákona o miestnych daniach.

(2) Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 2 eurá nebude vyrubovať.

Článok 9

Daň za užívanie verejného priestranstva

            (1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Zohor, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a) miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a šírke,

b) vybudované chodníky, príp. aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území obce,

c) verejné priestranstvá na území obce, a to:

-            parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami,

-            námestia,

-            vydláždené prípadne aj inak upravené plochy.

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. (napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník).

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie

a) umiestnenie monolitickej prenosnej garáže, umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného materiálu,

b) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia,

c)   umiestnenia lunaparkov, zariadenia cirkusu a iných atrakcií,

d) príležitostný trh a ambulantný predaj t.j. predaj ovocia, zeleniny, kvetov a iného tovaru na priestranstve pred požiarnou zbrojnicou,

e) hodové jarmoky a vianočné trhy

(5) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

(6) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(7) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

(8) Sadzba dane je za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

 • 0,0067 eura/m2/deň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia monolitickej prenosnej garáže, umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného materiálu
 • 0,0166 eura/m2/deň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenia predajného zariadenia
 • 0,05 eura/m2/deň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia lunaparkov, cirkusu a iných atrakcií
 • 0,50 eura/m2/deň za príležitostný trh a ambulantný predaj pred požiarnou zbrojnicou

-          jedno predajné miesto má výmeru 8m2

 • 1,00 euro/m2/deň za hodové jarmoky a vianočné trhy

(9) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

(10) Obec vyrúbi daň za osobitné užívanie verejného priestranstva podľa odseku 4 bodu a), b), c) tohto ustanovenia rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.

(11) Obec vyrúbi daň za osobitné užívanie verejného priestranstva podľa odseku 4 bodu d), e) tohto ustanovenia na mieste podľa zabratého verejného priestranstva. Vyrúbená daň sa zaplatí na mieste v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

(12) Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:

 1. predajné zariadenia určené na predaj ľudových, umeleckých a remeselných výrobkov pri príležitosti kultúrno-spoločenských podujatí.
 2. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
 3. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 4. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 5. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí;
 6. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
 7. uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
 8. uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
 9. ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

(13) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

III. č a s ť

Miestny poplatok

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Článok 10

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

(3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí

(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

(5) Sadzba poplatku je 0,0059 eura za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.

(6) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

(7) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.

(8) Pri zániku poplatkovej povinnosti je poplatník povinný vrátiť odpadovú nádobu.

(9) Poplatok obec v súlade s § 81 ods. 1 zákona o miestnych daniach nevyrúbi rozhodnutím, nakoľko v obci sa využíva množstvový zber.

(10) Splatnosť poplatku je 31.05. príslušného roka.

(11) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

(12) Spôsoby zaplatenia poplatku:

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b) prevodným príkazom na účet Obecného úradu

c) poštovou poukážkou

(13) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, až keď vráti na Obecný úrad v Zohore užívanú odpadovú nádobu.

(14) Starosta obce môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona rozhodnúť po doporučení komisie sociálnej a zdravotníctva pri Obecnom zastupiteľstve v Zohore o znížení alebo odpustení poplatku, ak žiadateľ o to písomne požiada najneskôr do 31.01. príslušného kalendárneho roka.

            (15) Zmenu objemu a intervalu vývozu odpadovej zbernej nádoby má možnosť poplatník nahlásiť do 31.01. príslušného kalendárneho roka.

IV. č a s ť

       Záverečné ustanovenia

Článok 11

Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Zohor sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore a to dňa 07.11.2014.

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 zo dňa 19.11.2012.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.

V Zohore, dňa 18.11. 2014

JUDr. Eva Michalinová

                                                                                          starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie