Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zohor č. 5/2014
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

Obec Zohor podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva všeobecne záväzné nariadenie Obce Zohor o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

 

Článok 1
Predmet nariadenia

1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN") je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zohor ( ďalej len „obec"), okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.

 

Článok 2
Poskytovanie dotácií

1) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám (ďalej len „žiadateľ"), fyzickým osobám - podnikateľom („žiadateľ"), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
2) Dotácie z rozpočtu obce budú poskytnuté len na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
3) Celkovú výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok.
4) Dotácie budú poskytnuté len tým žiadateľom, ktorých činnosťou sa utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránia životné prostredie, utvárajú podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú, kultúrnu a športovú činnosť.

 
Článok 3
Podmienky poskytovania dotácií

1) Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, (príloha č.1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce) podanej do podateľne obecného úradu Zohor v termíne do 30.septembra príslušného rozpočtového roka (predchádzajúceho rok čerpania dotácie - z dôvodu tvorby rozpočtu na nasledujúce obdobie). V mimoriadnych prípadoch aj do 31. marca príslušného roka v ktorom bude dotácia čerpaná.

2) Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané záväzky voči obci (príloha č.2 - Čestné prehlásenie žiadateľa).

3) Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie, ako i k dodržaniu článku 3 ods. 7 tohto VZN z predchádzajúceho roka.

4) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

5) Dotácia z rozpočtu obce je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.

6) Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na území obce.

7) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 15.12. príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Zohor (príloha č.3 - Zúčtovanie dotácie)

8) Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší toto VZN, schválenú dotáciu je povinný v plnej výške vrátiť v termínoch stanovených v článku 3 ods. 7 tohto VZN.

9) Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona č.523/2004 Z.z. v z.n.p.

 

Článok 4
Schvaľovanie dotácií

1) Poskytnutie dotácie schvaľujú orgány obce takto:
a) Starosta obce:
- do výšky 300 € žiadateľom, ktorí sú právnické osoby,
- do výšky 170 € žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby-podnikatelia.
Starosta môže schváliť poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku
jednému žiadateľovi maximálne 1 krát.
b) V ostatných prípadoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe doporučení jednotlivých komisií.

2) Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta obce so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.

 

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení na uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa 7.11.2014 uznesením č.27.
2) Týmto sa ruší VZN obce o dotáciách č.2/2005 zo dňa 1.1.2006.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.

V Zohore, dňa 10.11.2014

JUDr.Eva Michalinová
starosta obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie