Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor
č. 3/2014 zo dňa 07.11.2014,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie k Územnému plánu obce Zohor

 

Obecné zastupiteľstvo v Zohore v súlade s § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa dňa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)

 

Článok 1

1) Zmenami a doplnkami č.3A/2014 Územného plánu obce Zohor sa mení časť funkčnej plochy odpadového hospodárstva na funkčnú plochu športovej vybavenosti
2) Riešené územie Zmien a doplnkov č. 3A/2014 Územného plánu obce Zohor sa nachádza v samostatnej urbanizovanej lokalite Šutrova jama, južne od intravilánu, mimo zastavané územie obce
3) Schéma záväznej časti Zmien a doplnkov č.3A/2014 Územného plánu obce Zohor je graficky znázornená vo výkrese č. 3A - ZD3

 

Článok 2

1) Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č.3A/2014 Územného plánu obce Zohor je uložená s možnosťou do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Zohor, Stavebnom úrade Zohor a na Okresnom úrade Bratislava, odbore výstavby a bytovej politiky
2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

JUDr. Eva Michalinová
starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie