Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

D O D A T O K  č. 5

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2004

obce Zohor o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 obce Zohor o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu sa mení a dopĺňa nasledovne:

 I.

(1) V článku II. sa za § 10 vkladajú nové paragrafy 11 a 12, ktoré vrátane nadpisu znejú nasledovne:

§ 11

Denný stacionár

 

  1. Denný stacionár poskytuje sociálnu službu osobe s trvalým pobytom v obci Zohor, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
  2. Denný stacionár poskytuje a zabezpečuje:

-       pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

-       sociálne poradenstvo

-       sociálna rehabilitácia

-       stravovanie

-       pracovná terapia

-       záujmová činnosť.

§ 12

Spôsob určenia, výška a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v dennom stacionári

1. Za poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári sa určuje fyzickej osobe úhrada vo výške 1,30 € na jednu hodinu. Úhrada za poskytnutú stravu (desiata, obed, olovrant, pitný režim) sa určuje vo výške 3,60 €. Celková úhrada za túto službu sa určuje za kalendárny mesiac podľa počtu hodín poskytnutia sociálnej služby a podľa počtu odobraných jedál.

2. Úhradu platí fyzická osoba za kalendárny mesiac, v ktorom jej bola poskytovaná, najneskôr do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca.

 

(2) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia ostávajú bez zmeny.

II.

  1. Na tomto dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore na 19. septembra 2014 uznesením č. 26.
  2. Tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia.

                                                                                              JUDr. Eva Michalinová

                                                                                                          starostka

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie