Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecné zastupiteľstvo v Zohore podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 28 ods.5 až 8, § 114 ods. 6 až 7, § 140 ods. 9 až 12 a § 141 ods. 5 až 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014,

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Zohor

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, ako aj výšku úhrady ceny obeda dospelých stravníkov, v školskej jedálni.

1.2 Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a základná škola, školskými zariadeniami sú školský klub detí a školská jedáleň, ktorých zriaďovateľom je obec Zohor.

Čl. 2

Materská škola

2.1 Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 16,00 €.

2.2 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
  4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

2.3 Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy sa neuhrádza za dieťa,

2.4 Príspevok podľa odseku 2.1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca na účet materskej školy.

Čl. 3

Školský klub detí

  

3.1 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 6,00 €.

3.2 Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 3.1, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

3.3 Príspevok podľa odseku 3.1 sa uhrádza za obdobie 1. školského polroku do 20. septembra a za obdobie 2. školského polroku do 20. februára v hotovosti alebo na účet základnej školy.

Čl. 4

Školská jedáleň

4.1 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

            

4.2Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy (stravníci od 2 do 6 rokov)                              je spolu na jeden deň 1,27 €, z toho desiata 0,30 €, obed 0,72 €, olovrant 0,25 €.

4.3Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka I. stupňa základnej školy (stravníci od 6 do 11 rokov) 1,09 € a pre žiaka II. stupňa základnej školy (stravníci od 11 do 15 rokov) 1,16 €.

4.4Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci), ktorí hradia v cene obeda náklady na nákup potravín a režijné náklady, je na jeden obed 1,99 €.

4.5 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné uhradiť finančný príspevok na účet školskej jedálne do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Čl. 5

Spoločné a záverečné ustanovenia

5.1  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Zohore.

5.2 Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa 07.11.2014.

5.3 Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2015.

5.4 Schválením tohto všeobecné záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2008 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Zohor s jeho dodatkami: Dodatok č.1 z 13. apríla 2010, Dodatok č.2 z 1. septembra 2011, Dodatok č.3 z 1.októbra 2011, Dodatok č.4 z 1. septembra 2012 a Dodatok č.5 z 1 septembra 2013.

V Zohore dňa 10.11.2014

                                                                                             

JUDr. Eva Michalinová

                                                                                                       starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie