Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecné zastupiteľstvo obce Zohor vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento:

D o d a t o k č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č. 2/2013

o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor

I.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor (ďalej len VZN č. 2/2013) schválené dňa 26.04.2013 uznesením č. 17 v znení Dodatku č. 1 schválený dňa 22.11.2013 uznesením č. 20 a Dodatku č. 2 schválený dňa 07.02.2014 uznesením č. 22 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Príloha č. 1 k VZN č. 2/2013 sa nahrádza novou prílohou č. 1 Dotácia na rok 2014 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zohor.

2. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2013 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú bez zmeny.

II.

1. Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Zohore uznesením číslo 24 zo dňa 25.04.2014.

2. Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2013 nadobúda účinnosť 15–tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

V Zohore dňa 25.04.2014

JUDr. Eva Michalinová
starostka obce

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2014
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zohor

Kategória školy, školského zariadenia, Ročná výška dotácia na mzdy a prevádzku v €
Dieťa materskej školy 1.639,951 €
Žiak základnej školy na činnosť školského klubu detí 731,590 €
Potenciálny stravník ŠJ – žiak základnej školy 261,313 €

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie