Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecné zastupiteľstvo obce Zohor vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento:

D o d a t o k č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č. 2/2013

o určení výšky dotácie

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor

I.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor (ďalej len VZN č. 2/2013) schválené dňa 26.04.2013 uznesením č. 17 v znení Dodatku č.1 schválený dňa 22.11.2013 uznesením č. 20 sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. Príloha č. 2 k VZN č. 2/2013 sa nahrádza novou prílohou č. 2 Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa centra voľného času.
  2. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2013 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú bez  zmeny.

II.

  1. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Zohore uznesením číslo 22 zo dňa 07.02.2014.
  2. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013 nadobúda účinnosť 15–tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

V Zohore dňa 11.02.2014.

                                                                                                         JUDr. Eva Michalinová

                                                                                                         starostka obce

                                                                                          


Príloha č. 2

Dotácia

na mzdy a prevádzku  na dieťa centra voľného času

Kategória školy, školského zariadenia

Ročná výška dotácia

na mzdy a prevádzku v €

Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času                                          

65,000 €

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie