Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecné zastupiteľstvo obce Zohor vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento:

D o d a t o k č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č. 2/2013

o určení výšky dotácie

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor

I.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor (ďalej len VZN č. 2/2013) schválené dňa 26.04.2013 uznesením č. 17 sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. Príloha č. 1 k VZN č. 2/2013 sa nahrádza novou prílohou č.1 Dotácia na rok 2014 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zohor.
  2. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2013 ostávajú bez  zmeny.
  3. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Zohore uznesením číslo 20 zo dňa 22.11.2013.
  4. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.

II.

V Zohore dňa 25.11.2013.

                                                                                                         JUDr. Eva Michalinová

                                                                                                         starostka obce

                                                                                          


Príloha č. 1

Dotácia na rok 2014

na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zohor

Kategória školy, školského zariadenia

Ročná výška dotácia

na mzdy a prevádzku v €

Dieťa materskej školy                                          

1.586,488 €

Žiak základnej školy na činnosť školského klubu detí

711,446 €

Potenciálny stravník ŠJ – žiak základnej školy

253,740 €

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie