Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecné zastupiteľstvo v Zohore na základe § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

DODATOK č. 1

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zohor

I.

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zohor sa mení nasledovne:

  1. V čl. 6 Triedený zber komunálnych odpadov sa ods. 11 písm. e) nahrádza novým znením:

e) Pôvodca si môže na vlastné náklady zabezpečiť pristavenie veľkoobjemového kontajnera od prepravcu  a odviezť odpad na skládku A.S.A. Zohor, kde môže 1x za 3 roky uložiť do 5 ton, resp. maximálne do 10 ton odpadu na základe Povolenia na uloženie odpadu, ktoré vystaví Obecný úrad.

Povolenie sa vydáva pre rodinný dom alebo byt. Platí len pre občanov s trvalým pobytom v obci Zohor. Pôvodca sa na Obecnom úrade preukáže občianskym preukazom a Povolenie sa vydá na základe žiadosti na adresu uvedenú v občianskom preukaze. Opodstatnenosť budú kontrolovať zamestnanci Obecného úradu.

Poplatky za vydanie Povolenia na uloženie odpadu:

   1 tona - drobný stavebný odpad (170107) a objemný odpad (200307) 1,00 €

   1 tona - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (170904)   3,00 €  

   2 tony     6,00 €  

   3 tony     9,00 €                                                    

   4 tony   12,00 €  

   5 ton     15,00 €  

   10 ton   45,00 €                              

Pri vydaní povolenia na 10 ton je nutné stavebné povolenie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby alebo stavebnej úpravy.

Ak Obecný úrad zistí, že pôvodca odpadu vyviezol kontajnerom z firmy A.S.A. viac ton, ako mal uvedené na Povolení, zaplatí za nadtonáž. Poplatok za nadtonáž bude pôvodca odpadu platiť vo výške zákonného poplatku.

Ak si pôvodca odpadu vybaví pristavenie kontajnera z firmy A.S.A., kontajner sa pristaví len na adresu, ktorá je uvedená na Povolení.

Ak pôvodca odpadu využije vlastný odvoz odpadu na skládku A.S.A. (vlastné auto, iný prepravca ako fi. A.S.A.) bude sa osobne na váhe preukazovať Povolením, ktoré bolo vydané na Obecnom úrade v Zohore na jeho meno a občianskym preukazom. Iné Povolenie, ktorým by sa pôvodca odpadu na váhe preukazoval je neplatné.

  1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 ostávajú bez zmeny.

II.

Záverečné ustanovenia

  1. Na tomto Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa 22. novembra 2013
  2. Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014

V Zohore, dňa 22.11.2013

JUDr. Eva Michalinová

                                                                                                                        starostka obce

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie