Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: ,,Vodovod a splašková kanalizácia" 

 145 kBOznámenie o začatí konania new-window

 259 kBSituácia new-window

 

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zohor"

 

Oznámenie (.pdf - 2,36 MB)

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zohor.

 

Oznámenie (.pdf - 301 kB)

 

Rekonštrukcia budovy bývalého obecného úradu na Dom sociálnych služieb

 

Pohľad uličný (pdf., 76.1 kB)

Pôdorys (pdf., 110 kB)

Pôdorys - legenda (pdf., 138 kB)

Služieb - situácia (pdf., 115 kB)

Situácia - legenda (pdf., 94.5 kB)

 

Prístavba Materskej školy

 

Pôdorys (pdf., 102 kB)

Situácia (pdf., 91.5 kB)


Prestavba a nadstavba hasičskej zbrojnice

 

Pohľad uličný (pdf., 78 kB)

Pôdorys 1. NP (pdf., 124 kB)

Pôdorys 2. NP (pdf., 124 kB)

 

podľa zápisnice Obecného zastupiteľstva zo dňa 23. 12. 2011


 1. rekonštrukcia, modernizácia budovy požiarnej zbrojnice;
 2. rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia;
 3. projekt na zhodnocovanie bioodpadu: 5% spolufinancovanie;
 4. dobudovanie kanalizácie v obci;
 5. výstavba chodníkov, odstavných plôch Domkárska, Lozornianska;
 6. spolufinancovanie opravy komunikácie – ul. Bratislavská, Námestie 1. mája, ul. Na trávnikoch, Námestie mládeže,  Lábska, Domkárska a Lozornianska;
 7. výstavba chodníka na ul. Bratislavská;
 8. výstavba chodníka na ul. Na pasienkoch;
 9. rekonštrukcia komunikácie na ul. Krivá;
 10. prístavba materskej školy;
 11. multifunkčný športový areál: 5 % spolufinancovanie;
 12. rekonštrukcia vzduchotechniky a vykurovania Kultúrneho domu;
 13. revitalizácia obce – Námestie 1. mája. 5 % spolufinancovanie;
 14. Dom opatrovateľských služieb;
 15. oprava príjazdovej komunikácie k .A.S.A;
 16. rekonštrukcia chodníka na ul. Struhárova.

 

Pre objasnenie – k vyššie uvedeným akciám dopĺňam nasledovné informácie:

K bodom:

1)  Ide  o  investíciu  z  finančných  prostriedkov obce (ale zároveň sme požiadali o príspevok na zateplenie budovy, strechy a na okná).

2) Z finančných prostriedkov obce.

3) Po vyhlásení výzvy sme projekt predložili na schválenie cieľom získania nenávratného finančného príspevku  (NFP) z prostriedkov Európskej  únie (EÚ).  Ide  o  finančne  náročnú  investíciu, ktorá sa nedá realizovať z prostriedkov obce.

4) a 5) Z finančných prostriedkov obce.

6) Ide o štátne  cesty:  237/III  a  240/III  (spolufinancovanie  obce  bolo odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom (OZ) dňa  28. 01. 2011, bod C/7).

7), 8), 9 a 10)   Z finančných prostriedkov obce.

11)  čakáme na výzvu, aby sme požiadali o NFP z EÚ (výzva ešte nevyšla). Ide o finančne  náročnú  investíciu, ktorá sa nedá realizovať obecnými prostriedkami.

12) Z finančných prostriedkov obce.

13) Čakáme na výzvu, aby sme  mohli  požiadať o NFP z EÚ (výzva zatiaľ pre r. 2012 nebola vyhlásená). V prípade, že výzva nebude  vyhlásená alebo  NFP  obci  nebude  z EÚ poskytnutý, budeme sa v OZ zaoberať možnosťou financovania (už pripraveného projektu) obcou.

14) Ide o investíciu z finančných prostriedkov obce (ale sme požiadali aj o príspevok na budovu, ktorá je majetkom obce).

15) V riešení, nakoľko ide o vysokú finančnú čiastku podľa rozpočtu, ktorý je predpokladaný na už vypracovaný projekt.

16) Ide o zabezpečenie z finančných prostriedkov obce.

 

 

JUDr. Eva Michalinová, starostka obce

1.Mája – úspešná realizácia

  Zrekonstruovane_Namestie_1._maja_v_Zohore (2,24 MB)

10. septembra 2010 o 18:00 hodine sa bude konať v Kultúrnom dome v Zohore prezentácia architektonickej štúdie s názvom "Rekonštrukcia svadobky a rodinného domu v Zohore" .

 

pdf-icon16x16 svadobka_zohor (6,20 MB) | pdf-icon16x16 podorys_podkrovia_byt (101 kB)

(lokalita FC Zohor)

  STUDIA_A1__B1__C1 (788 kB)

  STUDIA_A2 (347 kB)

  STUDIA_B2 (317 kB)

  STUDIA_C2 (280 kB)

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie