Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 

Potrebné prílohy:
 1. List vlastníctva - starý max. 3 mesiace /originál/
 2. Snímka z mapy - stará max. 3 mesiace /originál/
 3. Nájomná zmluva
 4. Súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF
 5. Zadanie stavby
  - situácia M 1:200 s vyznačením odstupových vzdialeností od susedných parciel a stavieb, inžinierskych sietí a prípojok, pohľady, výškové kóty, technický popis
 6. Stanovisko obce
 7. Vyjadrenie k zadaniu stavby:
  - Regionálny úrad verejného zdravotníctva
  - Obvodný úrad životného prostredia - ochrany prírody a krajiny
  - štátna správa ochrany ovzdušia
  - odpadové hospodárstvo
  - štátna vodná správa
  - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Malacky
  - Obvodný úrad pozemných komunikácií a cestného hospodárstva
  - Obvodný úrad - odbor krízového riadenia
  - Archeologického múzea, Žižkova 2, Bratislava
  - Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, Bratislava
 8. Vyjadrenie od správcov inžinierskych sietí:
  - ZE a.s., Čulenova 6, Bratislava
  - SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
  - voda, Prešovská 48, Bratislava
  - kanalizácia, Obec Zohor
  - Slovak Telecom a.s., Jarošova 1, Bratislava
 9. Správny poplatok ....,-Sk /uhradiť do pokladne Obecného úradu, doklad priložiť k žiadosti/
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie