Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. júla 2017 zomrela naša občianka Františka Kimličková, rod. Mifkovičová vo veku 82 rokov, posledne bytom Zohor, Na pasienkoch 2.               

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 13. júla 2017 o 14,45 hodine v krematóriu v Bratislave.

Odchod autobusu bude o 14,00 hodine od požiarnej zbrojnice.

   

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie