Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách

Vážení občania

 

Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod.

 

V posledných dňoch sa zvýšil počet požiarov v prírodnom prostredí  - požiare suchej trávy, krovín a iných drevín a taktiež lesných porastov. Vyčínanie ohňa v lese alebo na lúke má ďalekosiahle následky v podobe zničenia všetkých živých zložiek a takéto škody sú z hľadiska zničenia ekosystému nevyčísliteľné.

 

Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

 

  • vypaľovať suchú  trávu, porasty kríkov stromov a spaľovať organické zvyšky - odpady,
  • fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladať oheň v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,
  • zakladať oheň v priestoroch  alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

V prípade zistenie porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100,- € a v priestupkovom konaní až do výšky 331,- €.

 

Na kladenie ohňa v prírode je potrebné využívať priestory na to určené (napr. vybudované ohniská), v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese. Pred odchodom je potrebné oheň uhasiť (poliať vodou, zasypať zeminou a pod.).

 

Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

 

 

príslušníci

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Malackách

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie