Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách

 

v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 9a  vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení  neskorších predpisov,

 

vyhlasuje

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

 

na všetky miesta na lesných pozemkoch na celom území okresu Malacky

 

od 25. augusta 2011 do odvolania

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä :

 

  • zakladať alebo udržiavať ohne,
  • používať otvorený plameň,
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi dodržiavať § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 9a, § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie