Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Význam ochrany lesov pred požiarmi

Vážení občania

 

Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti. Lesy sú našim bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie, z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, spôsobených neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch, vypaľovaním suchej trávy, zakladaním ohňov v prírode. Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy. Zdanlivo taká bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných suchých porastov. môže spôsobiť nemalé následky. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku a životnom prostredí.

 

 

Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.

 

 

Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

 

 

  • vypaľovania  suchej  trávy,   spaľovania  krovia  a iných   organických  zvyškov  - odpadov,
  • fajčenia     a používania     otvoreného     plameňa     miestach     so  zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,
  • zakladania ohňa  v priestoroch    alebo na miestach,  kde  môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

 

Vážení spoluobčania aj Vy Vašim konaním a pričinením môžete veľmi kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie