Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

  83 kBOchrana lesov pred požiarmi 2016 new-window

  

Od 1. januára 2006 je spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad a domácností zakázané podľa Čl. I (bod 43. § 18 ods. 3 písm. n) a Čl. VI. zákona č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch

 

Spaľovanie odpadov zo záhrad je od 1. januára 2006 zakázané

 

Od 1. januára 2006 je spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad a domácností zakázané podľa Čl. I (bod 43. § 18 ods. 3 písm. n) a Čl. VI. zákona č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch: 

 

(3) Zakazuje sa

 

n) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

 

Tento zákaz upravujú aj nasledovné zákony: 

  • zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
  • zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
  • zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov 

Od 1. januára 2006 špeciálne platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene a pod. „Zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať a to napr. kompostovaním. 

 

Zákon o ochrane pred požiarmi hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. 

 

Podľa občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami atď. Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre, ale aj odpad z domácnosti – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

 

Ak vidíte, že niekto týmto spôsobom spaľuje odpad alebo sa odniekiaľ  šíri nepríjemný dym, upovedomte o tom Obecnú políciu Zohor alebo zavolajte na Obecný úrad v Zohore či na štátnu políciu.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie