Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Výzva na predkladanie návrhov na Cenu obce Zohor

Cenu obce Zohor udeľuje obecné zastupiteľstvo na základe čl. 34 Štatútu obce Zohor.

Cena obce Zohor môže byť udelená len za:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,

- činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť osôb alebo organizácií pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.

Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam.

Návrhy na udelenie Ceny obce Zohor môžu obyvatelia obce Zohor a organizácie pôsobiace v obci Zohor predkladať Komisii kultúry v písomnej podobe s riadnym odôvodnením do 31.05.2019 do podateľne obecného úradu.


Oznamujeme občanom, že dňa 4.5.2019 v sobotu od 14:00 do 16:00 hodiny pred hasičskou zbrojnicou sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za jednu vakcináciu je 10 €, prineste si so sebou očkovacie preukazy.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie