Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov)

od 01. apríla 2019 do 31. mája 2019 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Oznamujeme občanom, že zubná ambulancia MUDr. Kanasová má od 26.4.-5.5.2019 dovolenku.

Zastupovanie:

26.4.2019 (8:00-10:00) MUDr. Lelkešová v Stupave

29.-30.4.2019 (zavolať na tel.č.034/6542543) MUDr. Chamko v Rohožníku

2.-3.5.2019 (8:00-10:00) MUDr. Darášová v Stupave

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie